Podešavanje Calculus12 programa "KASA" za rad sa fiskalnim printerom/kasom

Prodavnica - definisanje radnika
Calculus 12
Prodavnica - Definisanje magacina prodavnice i naplatnih mesta u prodavnici
Calculus 12
Prodavnica - cenovnici
Calculus 12
Prodavnica - aplikacioni meni

Definisanje prodajnog objekta, magacina prodavnice i naplatnih mesta Vrh

Pokrenite Calculus12 aplikacioni meni ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12
Aplikacioni meni

Kliknite na ikonicu PRODAVNICA. Otvara se dijalog prozor za prijavu "Prijava". Unesite naziv korisnika i lozinku koju vam je dodelio administrator baze. Predefinisnao korisničko ime je "demo" i lozinka "demo". Nakon klika na dugme "Potvrdi" pokreće se program Prodavnica ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12
Prijava

Iz glavnog menija programa birajte opciju "Osnovni podaci → Organizaciona struktura firme". Unesite podatke o preduzeću ukoliko nisu uneti ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12
Podaci o preduzeću

Zatim definišite maloprodajni objekat u okviru organizacione strukture preduzeća ( vidi sliku ) (vidi sliku). Snimite sve izmene sa CTRL+S. Zatim u okviru prodavnice definišite magacin tipa maloprodaja ( vidi sliku ) (vidi sliku). Snimite sve izmene sa CTRL+S.

Calculus 12
Maloprodajni objekat
Calculus pravilo

Pri dodeli naziva prodajnom objektu u polje "Naziv" unesite interni naziv koji će vam olakšati pronalaženje objekta u hijerarhijii i padajućim listama za izbor kreatora i magacina. U polje "Pun naziv" unesite naziv onako kako je upisan u registar privrednih subjekata (APR) pre svega zato što će taj naziv biti štampan na svim eksternim dokumentima.

U listiću za definisanje naplatnih mesta "Napl. mesta" u prodajnom objektu koji ste upravo definisali pod internim nazivom "Prodavnica Beograd" - ubacite novi red i popunite podatke kako sledi :

Definisanje poruke kasiru i podešavanje opcija KEP knjige Vrh

Poruka za kasira Vrh

Dugme "Poruka za kasira" - definišite i snimite poruku kasirima koju im možete slati putem programa "Kasa", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

U toku rada na prodajnom mestu možete slati poruke kasirima preko programa "Kasa". Potrebno je prethodno da definišete poruku koju ćete slati klikom na dugme "Poruka za kasira" u prozoru za unos i ažuriranje organizacionih jedinica, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12
Poruka za kasira

Opcije KEP knjige Vrh

Dugme Opcije KEP - evidenciju prometa robe vode pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinu na malo, trgovinu na veliko ako poslovne knjige NE vode po principu dvojnog knjigovodstva, komisione usluge i otkup poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja na otkupnom mestu. Kako se preko programa KASA evidentira promet robe na malo potrebno je podesiti parametre KEP knjige za maloprodaju, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12
Opcije KEP knjige

Definisanje radnih mesta za kasire i kontrolore kasa Vrh

Za pravilan rad programa i prijavu kasira u program važno je da vežete kasire i kontrolore kasa u listiću za radna mesta "R.mesta", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12
Kasa - Račun: radna mesta

U programu Osnovni podaci → Tabele → Otvori → Organizaciona struktura i kadrovi → Radna mesta definišite radna mesta Kasir i Poslovođa, ( vidi sliku ) (vidi sliku). Ubacite novi red i definišite šifru (proizvoljno) i naziv radnog mesta npr. "Kasir".

Calculus 12
Definisanje radnih mesta za kasire i poslovođe objekta

U programu Osnovni podaci → Tabele → Otvori → Organizaciona struktura i kadrovi → Radnici unosite podatke o radnicima koji će raditi u prodavnici. Izabrati radnika sa spiska zaposlenih ili ubaciti red i popuniti polja "JMBG" (matični broj građana), "MBP" (broj dosijea - proizvoljno), "Prezime" i "Ime" radnika koji će raditi na kasi i snimiti promene, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12
Unod podtaka za kasire i poslovođe objekta

U listiću "Radno mesto" ubacite novi red i popuniti polja "R.mesto", "Org.jed", "Od:" datum početka rada na tom radnom mestu) ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12
Povezivanje kasira sa radnim mestom

U listiću "Poslovno", u polje "Korisničko ime" unesite korisničko ime sa kojim će se taj radnik prijavljivati u program "Kasa". Ako je npr. njegovo korisničko ime "Jasna" i tu treba upisati "Jasna". Unapred podešeno je "demo" ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12
Dodeljivanje korisničkog imena kasiru za prijavu na program "Kasa"

Definisanje inicijalnog kupca Vrh

U programu Osnovni podaci → Tabele → Otvori → Komitenti definisati inicijalnog kupca za program KASA, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12
Definisanje inicijalnog kupca za program KASA

Sredstva plaćanja i parametri kase Vrh

U programu Osnovni podaci → Tabele → Otvori → Finansije → Sredstva plaćanja definisati sredstva plaćanja ukoliko već nisu definisana, dodati ne definisana i vezati parametre kase samo za sredstva plaćanja koja želite da se koriste kao sredstva plaćanja u programu KASA, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12
Sredstva plaćanja i parametri programa KASA

Formiranje tipova cenovnika i cenovnika za program KASA Vrh

U programu Prodavnica → Osnovni podaci → Tipovi cenovnika definisati TIP maloprodajnog cenovnika. Ubaciti red i popuniti polje "Naziv" (proizvoljno - npr. "Maloprodajni cenovnik") i "Popuniti cenu" (MP cena), ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12
Prozor "Tipovi cenovnika"

Formiranje maloprodajnog cenovnika za kasu Vrh

U programu Prodavnica → Osnovni podaci → Cenovnici potrebno je formirati cenovnik prethodno definisanog tipa, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12
Formiranje maloprodajnog cenovnika za program "Kasa"
Važno

Da bi se cenovnici formirali po magacinima a ne po kreatoru potrebno je u svim definicijama ulaznih dokumenta postaviti vrednost „Koristi cenovnik: Magacina“. Ukoliko ima cenovnika koji su kreirani po kreatoru moraju se direktno ispraviti u polju „Organizacione jedinice“ u pregledu cenovnika. Zatim zatvoriti program Kasa i ponovo ga pokrenuti.

Korisno je znati

Veoma je važno da svi cenovnici koji se koriste za kasu budu ažurni. Ukoliko ste radili nivelaciju cena potrebno je da u stavkama naloga nivelacije, u gornjem delu prozora pokrenete ažuriranje cenovnika klikom na dugme "Ažuriraj cenovnik".

Formiranje virtuelnog maloprodajnog cenovnika za kasu Vrh

U programu Kasa od verzije 8371 možete koristiti i tzv. virtuelne (virtualne) maloprodajne cenovnike. Ukoliko želite da koristite virtuelne cenovnike potrebno je da verzija programa Kasa i baze bude najmanje 8371. Virtuelni cenovnici ne postoje u bazi podataka već se kreiraju od postojećih cenovnika bilo kog tipa. Da kreirate virtuelni cenovnik otvorite prozor u programu Trgovina ili Prodavnica, (vidi sliku) (vidi sliku)Vitruelni cenovnik..

.
Calculus 12
Prozor "Tipovi cenovnika": Virtuelni cenovnik
Korisno je znati

"Bazni cenovnik" - bazni cenovnik sadrži sve artikle sa cenama koje su osnov za formiranje cena u virtuelnim cenovnicima množenjem određenim koeficijentom koji može biti manji ili veći od nule. "Koeficijent" - sa ovim koeficijentom se množi cena baznog cenovnika i dobija nova cena u virtuelnom cenovniku kao proizvod cene baznog cenovnika i koeficijenta . "Zaokruženje" - odredite broj decimalnih mesta za cenu virtuelnog cenovnika.

U programu Prodavnica ili Trgovina idite na "Osnovni podaci → Vrste dokumenata" iz padajuće liste "Tip dokumenta:" birajte "Kasa-Račun i kliknite na dugme "Pregled". U listiću "Cenovnici" ubaciti red i povezati Kasa-Račun sa virtuelnim maloprodajnim cenovnikom, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus pravilo


Virtuelni cenovnik je vezan za dokument "Kasa-Račun" s tim da bazni cenovnik u pregledima cenovnika mora biti definisan za korenu organizacionu jedinicu (preduzeće) ili za organizaconu jedinicu maloprodaje za koju je vezano naplatno mesto.

Calculus 12
Organizaciona jedinica baznog cenovnika za kasu

Podešavanje vrste dokumenta "Kasa-Račun" Vrh

Dodeljivanje cenovnika dokumentu "Kasa-Račun" Vrh

U programu Prodavnica → Osnovni podaci → Vrste dokumenata iz padajuće liste "Tip dokumenta:" birajte "Kasa-Račun i kliknite na dugme "Pregled". U listiću (tab-page) "Cenovnici" ubaciti red i povezati Kasa-Račun sa maloprodajnim cenovnikom, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12
Povezivanje cenovnika i dokumenta "Kasa - Račun"

Dodeljivanje poslova zaposlenima prema radnom mestu na izradi dokumenta "Kasa-Račun" Vrh

U listiću (tab-page) "R.mesta" (Radna mesta) ubaciti red i popuniti polja "Svrha" ("Izdaje račun"), "Organizaciona jedinica", "Radno mesto", "Prioritet" (1), ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12
Povezivanje kasira/poslovođa i dokumenta "Kasa - Račun"
Napomena

Za Ulazne kalkulacije maloprodaje i Prenosne dostavnice postaviti u Vrstama dokumenata da se iz ulaznog dokumenta automatski ažurira cenovnik za program Kasa. Potrebno je u vrstama dokumenata za navedena ulazne dokumente čekirati polje - „Až.cene u kasi:“ a u kartici "Cenovnici" formirati slog sa pozivom na cenovnik i automatsko ažuriranje cenovnika.

Stope dažbina i parametri fiskalnog uređaja Vrh

U programu Prodavnica → Osnovni podaci → Stope dažbina uz tarife PDVOS "PDV opšta stopa" i PDVPS "PDV posebna stopa" moraju se definisati parametri fiskalnog uređaja. O vrednostima tih parametara treba konsultovati dokumentaciju dobijenu od proizvođača fiskalnog uređaja ili proizvođača link programa koji omogućava komunikaciju sa fiskalnim uređajem ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12
Stope dažbina i parametri fiskalnog štampača

Artikli koji se ne koriste u kasi Vrh

Za isključivanje pojedinih artikala koji se eventualno ne prodaju preko kase ili kako se ne bi videli u padajućim listama progama "Kasa" u prozoru Osnovni podaci -> Artikli u listiću "Artikal" potvrdite opciju "Ne koristi se". Da bi ova opcija bila aktivirana, potrebno je da u prozoru "Osnovni podaci -> Artikli u magacinu" bude potvrđena opcija uz artikal u koloni "Ne koristi se", ( vidi sliku ) (vidi sliku) za svaki artikal koji se neće prodavati preko kase.

Calculus 12
Opcija za artikle: "Ne koristi se"

Zbog toga, posle označavanja artikla da se više ne koristi u kasi, odmah pokrenite proceduru za ažuriranje artikala u magacinima koje koristi program "Kasa" klikom na dugme Art.u mag.. Kako se ažuriraju artikli i magacinima pročitajte u delu uputstva Artikli u magacinu.

Tipovi tastatura za kase Vrh

U programu Osnovni podaci → Tabele → Otvori → Hardver → Tipovi tastatura za kase ubaciti novi red i definisati naziv tastature, npr. "MAPPIT PCU". Unesite broj redova i kolona tastature u skladu sa uputstvom i kliknite na dugme "Tasteri" za unos parametara svakog tastera ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12
Tipovi tastatura za kase

Dodeljivanje artikala tasterima na tastaturi kase Vrh

Da biste pridružili artikle tasterima morate prvo definisati tip tastature za kasu, vidite prethodni korak, a zatim u programu Prodavnica → Osnovni podaci → Organizaciona struktura firme za maloprodajni magacin - prodavnicu u listiću "Napl.mesta" (naplatna mesta) iz padajuće liste polja "Tastaura" izaberite tip tastature, npr. "MAPPIT PCU". Snimite promene i dvoklikom na polje "Tastatura" otvorite prozor "Tasteri za kasu:". Kliknite na taster "Pregled". Označite artikal iz spiska artikala i držeći pritisnut levi taster miša prevucite odabrani artikal na površinu tastera prikazanog tipa tastature kome dodeljujete izabrani artikal ( vidi sliku ) (vidi sliku). Ponovite ovu operaciju potreban broj puta kako biste tasterima na tastaturi kase dodelili potrebne artikle.

Calculus 12
Dodeljivanje artikala tasterima na tastaturi kase