Kreiranje Profakture ili Fakture od kasa isečka

Kasa - profaktura
Calculus 12
Kasa - faktura
Calculus 12
Kasa - štampa fakture i profakture
Calculus 12
Kasa - aplikacioni meni

Ukoliko niste u programu Kasa pokrenite aplikacioni meni Calculusa 12 ( vidi sliku ) (vidi sliku). Kliknite na ikonicu KASA. Otvara se dijalog prozor za prijavu "Prijava". Potrebno je uneti naziv korisnika i njegovu lozinku. Nakon klika na dugme "Potvrdi" ulazi se u program KASA ( vidi sliku ) (vidi sliku).

U Calculusu 12 postoji mogućnost formiranja fakture ili profakture iz računa koji se kreira u aplikaciji Kasa. Nakon kreiranja računa i klika na dugme "Naplata (F8)" u gornjem redu dugmadi se pojavljuje dugme "Pro/Faktura (F7)" ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Klikom na dugme "Pro/Faktura (F7)" program otvara prozor za kreiranje profakture ili fakture ( vidi sliku ) (vidi sliku). Prvo je potrebno odabrati vrstu dokumenta koja se kreira. Nakon toga se otvaraju polja za unos podataka o firmi ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Postoji mogućnost da se ti podaci popune automatski ukoliko je taj komitent za kog se kreira faktura definisan u Calculusu 12. Dvoklikom levim tasterom miša na polje "PIB" ili "Naziv" program otvara prozor za izbor komitenata ( vidi sliku ) (vidi sliku). Izborom željenog komitenta i klikom na dugme "Potvrdi" program popunjava podatke komitenta u formi za kreiranje Pro/Fakture. Ukoliko komitent nije ranije definisan, podaci se unose ručno ili se dvoklikom levog tastera miša na dugme "Novi" definiše novi komitent.

Klikom na dugme "Potvrdi" otvara se faktura koja je kreirana u prethodnom koraku ( vidi sliku ) (vidi sliku). Otvara se prozor za stavke fakture odakle je moguće štapmati fakturu, uneti iznose za naplatu i fiskalizovati istu (kao i iz prodavnice/trgovine). Klikom na dugme "Naplati" program otvara prozor "Kreiranje uplate" ( vidi sliku ) (vidi sliku). U prozoru "Iznosi uplate" može da se doda novo sredstvo plaćanja. Da bi se kreirao fiskalni račun potrebno je čekirati opciju "Štampaj fiskalni račun" i kliknuti na dugme "Kreiraj uplatu". Program kreira nalog blagajne za uplatu u kom razdvaja iznose po sredstvima plaćanja a na fiskalnom printeru izlazi fiskalni račun. Sada je moguće štampati fakure klikom na dugme "Štampa".

Klikom na dugme "PRINT" dokument će biti odštampan na štampaču koji je na tom računaru postavljen kao default printer ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Propis

U slučaju kada se vrši promet dobara na malo pravnom licu ili preduzetniku, privredni subjekt koji se bavi prometom dobara na malo dužan je da formira, odštampa i izda fiskalni isečak fiskalne kase čime je evidentiran i taj promet. Privredni subjekt koji se bavi prometom dobara na malo dužan je da pravnom licu ili preduzetniku izda i račun ili drugi dokument u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost i da u tom računu (fakturi) upiše broj fiskalnog isečka na osnovu koga je promet evidentiran preko fiskalne kase. Ovako označen račun (sa upisanim brojem fiskalnog isečka) služi kupcu dobra (pravno lice i preduzetnik) za pravdanje plaćanja u gotovom novcu, odnosno za isplatu gotovog novca u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu plaćanja u gotovom.
Ove informacije su informativnog karaktera i za tekuće i važeće propise konsultujte odgovarajuću zakonsku regulativu.