Kreiranje gotovinskog računa

Kasa - izbor komitenta za štampu fakture
Calculus 12
Kasa - unos komitenta
Calculus 12
Kasa - štampani gotovinski račun
Calculus 12
Kasa - aplikacioni meni

Ukoliko niste u programu Kasa pokrenite aplikacioni meni Calculusa 12 ( vidi sliku ) (vidi sliku). Kliknite na ikonicu KASA. Otvara se dijalog prozor za prijavu "Prijava". Potrebno je uneti naziv korisnika i njegovu lozinku. Nakon klika na dugme "Potvrdi" ulazi se u program KASA ( vidi sliku ) (vidi sliku).

U slučaju kada se vrši promet dobara na malo pravnom licu ili preduzetniku u Calculusu 12 postoji mogućnost štampanja gotovinskog računa od računa koji je kreiran u programu Kasa. Nakon kreiranja fiskalnog računa, potrebno je ući u pregled računa klikom na dugme "Pregled (F2)". Označi se račun kase za koga se želi napraviti gotovisnki račun i klikne se na dugme "Got. račun" ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Program otvara prozor za popunjavanje podataka o pravnom licu ( vidi sliku ) (vidi sliku). Dvoklikom levim tasterom miša na neko od praznih polja otvara se prozor za izbor pravnog lica. Ukoliko je u pitanju novo pravno lice, podaci se unose ručno ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Pre štampanja gotovinskog računa potrebno je uneti broj fiskalnog računa i broj kopija gotovinskog računa ( vidi sliku ) (vidi sliku). Klikom na dugme "Potvrdi" program štampa gotovinski račun na štampaču koji je na tom računaru izabran kao podrazumevani štampač ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Propis

U slučaju kada se vrši promet dobara na malo pravnom licu ili preduzetniku, privredni subjekt koji se bavi prometom dobara na malo dužan je da formira, odštampa i izda fiskalni isečak fiskalne kase čime je evidentiran i taj promet. Privredni subjekt koji se bavi prometom dobara na malo dužan je da pravnom licu ili preduzetniku izda i račun ili drugi dokument u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost i da u tom računu (fakturi) upiše broj fiskalnog isečka na osnovu koga je promet evidentiran preko fiskalne kase. Ovako označen račun (sa upisanim brojem fiskalnog isečka) služi kupcu dobra (pravno lice i preduzetnik) za pravdanje plaćanja u gotovom novcu, odnosno za isplatu gotovog novca u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu plaćanja u gotovom.
Ove informacije su informativnog karaktera i za tekuće i važeće propise konsultujte odgovarajuću zakonsku regulativu.