Procedura obračuna poreske i računovodstvene amortizacija osnovnih sredstava

Aplikacioni meni "Osnovna sredstva"
Calculus 12
Osnovna sredstva
Calculus 12
Osnovna sredstva - POA obrazac
Calculus 12
Štampa POA obrasca
Calculus 12
Osnovna sredstva - aplikacioni meni

Do programa "Osnovna sredstva" se dolazi klikom na ikonicu aplikacionog menija ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Aplikacioni meni "Osnovna sredstva".

Pre početka evidencije osnovnih sredstava i rada u programomu "Osnovna sredstva" neophodno je da prethodno obezbedite sledeće evidencije:

Preduslovi koji moraju biti ispunjeni pre pokretanja obračuna amortizacije Vrh

1. Definišite amortizacione grupa

Na samom početku rada potrebno je definisati poreske i računovodstvene amortizacione grupe. Iz glavnog menija aplikacije "Osnovna sredstva" birajte "Osnovni podaci –> Amortizacione grupe", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Meni - Amortizacione grupe.

Poreske amotizacione grupe su propisane, dok računovodstvene amotizacione grupe zavise od računovodstvene politike preduzeća, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Prozor - Amortizacione grupe.
VAŽNO

Od 01.01.2020. godine primenjuju se izmene u računanju poreske amortizacije - Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe ("Sl. glasnik RS", br. 93/19). S tim u vezi, zaključno sa verzijom 12.1.0.8206. poreska amortizacija se ne računa za celu godinu bez obzira na to u kom mesecu je aktivirano osnovno sredstvo. Do ove verzije poreska amortizcija računala se za celu godinu bez obzira na to kad je u toku godine nabavljeno, aktivirano i uneto osnovno sredstvo u program. Od 01.01.2020. godine poreska amortizacija računa se za onaj period godine od kada je osnovno sredstvo nabavljeno i aktivirano (kao kod standardne amortizacije). Na ovaj način se poreska amortizacija računa za osnovna sredstva koja su nabavljena od 01.01.2019. i na dalje, dok se na osnovna sredstva koja su nabavljena do 31.12.2018. godine poreska amortizacija računa za celu godinu bez obzira na to u kom mesecu je nabavljeno osnovno sredstvo. Osnovica za poresku amortizaciju je ista, nebitno da li se poreska amortizacija računa do 31.12.218. godine ili posle tog datuma. Stope za poresku amortizaciju su iste i ne menjaju se.
Nije potrebno nikakvo podešavanje programa. Progrm sam primenjuje nov način obračuna poreske amortizacije za osnovna sredstva koja su uneta u program i aktivirana od 01.01.2019. godine. Za osnovna sredstva koja su uneta do 31.12.2018. godine program poresku amortizaciju računa kao pre objave verzije 12.1.0.8206.
Program smatra da je osnovno sredstvo uneto u preduzeće na datum aktivacije osnovnog sredstva i od tog datuma obračunava amortizaciju.

Calculus pravilo


Sve šifre poreskih amortizacionih grupa moraju počinjati slovom abecede, npr. A00 A0 0 1. za razliku od ostalih šifara amortizacionih grupa koje "moraju" počinjati cifrom, npr. 001-00-0-0. Više o amortizacionim grupama možete pročitati u poglavlju Amortizacione grupe

2. Evidentirajte novo nabavljena osnovna sredstva Vrh

Osnovna sredstva nabavljena u tekućoj poslovnoj godini se unose preko naloga nabavke osnovnog sredstva koji otvarate iz glavnog menija Dokumenti –> Otvori –> Nalog nabavke, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

. Za unos nabavke novog osnovnog sredstva ubacite novi red (CTRL + U).
Učitaj sliku
Prozor - Nalog nabavke.

U okviru editora zaglavlja u listić "Zaglavlje" unosite sledeće podatke: datum nabavke OS unosite u polje "Datum:", organizacionu jedinicu preduzeća koja je kreator naloga unosite u polje "Kretor:", dobavljača osnovnog sredstva unosite u polje "Komitent:" i valutu ulazne fakture u polje "Valuta:", broj fakture dobavljača unosite u polje "Dokument nabavke:", ( vidi sliku ) (vidi sliku). U listić "Napomena" unesite opisno sve što može bliže opisati osnovno sredstvo, mesto gde se nalazi,... Sačuvajte izmene sa CTRL+S.

Učitaj sliku
Listić "Zaglavlje".

Klikom na dugme "Stavke" ulazite u stavke naloga nabavke osnovnih sredstava. Ubacite novi red sa CTRL+U. U padajućem meniju polja "Sredstvo:" za osnovno sredstvo će se pojaviti inventarski broj i naziv osnovnog sredstva koje je zavedeno u prvom koraku u prozoru "Osnovna sredstva". Popunite količinu i cenu a po potrebi po MRS unesite procenjenu vrednost, ( vidi sliku ) (vidi sliku). Sačuvajte izmene sa CTRL+S.

Učitaj sliku
Nalog nabavke - stavke.

Izađite iz stavki naloga nabavke OS i kliknite na dugme "Aktiviranje" kako biste automatski kreirali nalog aktiviranja nabavljenih osnovnih sredstava i proglasili sva osnovna sredstva evidentirana u stavkama naloga nabavke aktivnim, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Aktiviranje naloga nabavke.
Važno

Kada je potvrđeno polje za potvrdu knjiženja Prok. sve stavke naloga biće uključene u preglede i obračune osnovnih sredstava. Ovo polje potvrdite nakon što je nalog nabavke završen.

Prozor "Nalog nabavke" detaljno je opisan u poglavlju Nalog nabavke osnovnih sredstava.

3. Aktivirajte novo nabavljena osnovna sredstva Vrh

Da bi se osnovno sredstvo stavilo u upotrebu - aktiviralo potrebno je da iz zaglavlja naloga nabavke osnovnog sredstva selektujete nalog nabavke koji se aktivira i kliknete na dugme "Aktiviranje" kako bi se automatski kreirao nalog aktiviranja osnovnog sredstva, ( vidi sliku ) (vidi sliku). Procedura je opisana u uputstvu za izradu naloga nabavke OS. Ova procedura aktivira sva osnovna sredstva navedena u stavkama naloga što možete pogledati ulaskom u naloge aktiviranja Dokumenti –> Otvori –> Nalog aktiviranja i proveriti da li je program kreirao novi nalog aktiviranja osnovnog sredstva sa pripadajućim stavkama.

Učitaj sliku
Automatsko aktiviranje osnovnog sredstva.

Ručno kreiranje naloga aktiviranja osnovnih sredstava

Da otorite prozor naloga aktiviranja OS iz glavnog menija birajte Dokumenti –> Otvori –> Nalog aktiviranja i ubacite novi red sa CTRL+U. U okviru editora zaglavlja u listić "Zaglavlje" unosite sledeće podatke: datum aktiviranja OS unesite u polje "Datum:", organizacionu jedinicu preduzeća koja je kreator naloga unesite u polje "Kretor:" i valutu u polje "Valuta:", ( vidi sliku ) (vidi sliku). U listić "Napomena" unesite opisno sve što može bliže opisati način aktiviranja osnovnog sredstva, mesto gde se nalazi,... Sačuvajte izmene sa CTRL+S.

Učitaj sliku
Listić "Zaglavlje".

Kad ste ručno kreirali nalog aktiviranja OS kliknite na dugme "Obrada stavki" da otvorite prozor za unos stavki naloga. Sa CTRL+U ubacite novi red i izaberite iz padajuće liste polja "Sredstvo:" osnovno sredstvo koje se aktivira po inventarskom broju i nazivu. Polja Količina, Cena, Vrednost i Rezidual biće automatski popunjena iz podataka koje ste uneli u stavke naloga nabavke OS, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Zaglavlje i stavke naloga aktiviranja osnovnog sredstva.

Da proglasite osnovna sredstva aktivnim u prozoru za unos stavki naloga aktiviranja kliknite na dugme "Aktiviraj sva neaktivna sredstva" i potvrdno odgovorite na pitanje "Želite da aktivirate sva neaktivna sredstva?", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Aktiviranje svih ručno unetih OS u stavke naloga aktiviranja.

Provera aktiviranja OS

Birajte iz glavnog menija stavku Sredstva -> Osnovna srdstva kako biste pregledom osnovnih sredstava proverili da li je pored polja datum nabavke "Nab:" popunjeno i polje sa datumom aktiviranja "Akt:", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Provera datuma aktiviranja osnovnog sredstva.

Prozor "Nalog aktiviranja" detaljno je opisan u poglavlju Nalog aktiviranja osnovnih sredstava.

4. Po potrebi uvećajte vrednost osnovnih sredstva Vrh

Naknadni izdaci koji se odnose na osnovno sredstvo uključuju se u nabavnu vrednost pod uslovom da će pravno lice imati ekonomsku korist od tog ulaganja i da se nabavna vrednost, odnosno cena koštanja tog naknadnog ulaganja može pouzdano izmeriti. Za naknadno uvećanje vrednosti osnovnog sredstva kreirajte nalog uvećanja izborom opcije iz glavnog menija Dokumenti –> Otvori –> Nalog uvećanja vrednosti. U zaglavlje naloga za uvećanje vrednosti osnovnog sredstva unesite datum, kreatora i valutu. U stavke unesite količinu, iznos uvećanja i iznos prethodne amortizacije, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Nalog uvećanja.
Važno

Kada je potvrđeno polje za potvrdu knjiženja Prok. sve stavke naloga biće uključene u preglede i obračune osnovnih sredstava. Ovo polje potvrdite nakon što je nalog uvećanja vrednosti završen.

Korisno je znati

Naknadni izdaci koji se mogu priznati kao sredstvo, mogu povećati vrednost postojećeg sredstva ili se mogu iskazati kao zasebno sredstvo koje se amortizuje odvojeno od ostatka sredstva. Ako sredstvo, koje je predmet naknadnog ulaganja, ima kraći radni vek od osnovnog sredstva u koje se ugradjuje, treba ga iskazati kao zasebno sredstvo jer se njegov amortizacioni vek razlikuje od amortizacionog vekа osnovnog sredstva u koje se ugrađuje. Važniji rezervni delovi i pomoćna oprema smatraju se nekretninama, postrojenjima i opremom kada se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda.

Prozor "Nalog uvećanja" detaljno je opisan u poglavlju Nalog uvećanja vrednosti osnovnih sredstava.

5. Po potrebi umanjite vrednost osnovnih sredstava Vrh

Za naknadno umanjenje vrednosti osnovnog sredstva kreirajte nalog umanjenja izborom opcije iz glavnog menija Dokumenti –> Otvori –> Nalog umanjenja vrednosti. U zaglavlje naloga za umanjenje vrednosti osnovnog sredstva unesite datum, kreatora i valutu. U stavke unesite količinu, iznos umanjenja i iznos prethodne amortizacije, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Nalog umanjenja.
Važno

Kada je potvrđeno polje za potvrdu knjiženja Prok. sve stavke naloga biće uključene u preglede i obračune osnovnih sredstava. Ovo polje potvrdite nakon što je nalog uanjenja vrednosti završen.

Korisno je znati

Prilikom umanjenja vrednosti osnovnog sredstva osnovicu za obračun amortizacije u narednim godinama čini nabavna vrednost umanjena za iznos obezvređenja i za preostalu vrednost - ukoliko je ta vrednost značajna. Po pravilu, obezvređenje se utvrđuje na dan bilansa, tako da ako je obezvređenje utvrđeno na dan 31.12. tekuće godine to će uticati tek na obračun amortizacije za naredne godine, jer se iznos obezvređenja utvrđuje posle obračunate amortizacije. Treba preispitati korisni vek trajanja osnovnog sredstava, zbog mogućnost da ranija procena više nije odgovarajuća.

Prozor "Nalog umanjenja" detaljno je opisan u poglavlju Nalog umanjenja vrednosti osnovnih sredstava.

6. Po potrebi isknjižite osnovna sredstva Vrh

Da isknjižite osnovno sredstvo otvorite prozor naloga isknjiženja osnovnog sredstva do kojeg dolazite izborom opcije iz glavnog menija Dokumenti – Otvori –> Nalog isknjiženja. U zaglavlje naloga se unosi datum naloga isknjiženja (datum isknjižavanja), kreator i valuta, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Isknjižavanje osnovnih sredstava.

Sačuvajte izmene i uđite u stavke naloga za isknjižavanje, ubacite novi red CTRL+U pa unesite inventarski broj osnovnog sredstva u polje "Sredstvo:". Program će automatski uneti ostale podatke. Snimite izmene CTRL+S. Osnovno sredstvo je isknjiženo od datuma naloga isknjiženja, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Isknjižavanje - editor.
Važno

Kada je potvrđeno polje za potvrdu knjiženja Prok. sve stavke naloga biće uključene u preglede i obračune osnovnih sredstava. Ovo polje potvrdite nakon što je nalog isknjiženja OS završen.

Korisno je znati

Osnovno sredstvo se može isknjižiti kada se steknu sledeći uslovi - besplatno se ustupi, prodajom, rashodovanjem osnovnog sredstva i usled utvrđenog manjka na popisu. Sa sredstva otuđena ili rashodovana u toku godine zaključno sa mesecom, odnosno danom sa kojim je osnovno sredstvo otuđeno, odnosno rashodovano obavezno se sprovodi obračun amortizacije.

Prozor "Nalog isknjižavanja" detaljno je opisan u poglavlju Nalog isknjižavanja osnovnih sredstava.

Postupak obračuna amortizacije Vrh

Da obračunate amortizaciju iz glavnog menija birajte opciju "Sredstva -> Pregledi", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Meni - Osnovna sredstva.

Prozor za obračun amortizacije osnovnih sredstava sastoji se od pet listića i sekcije sa dugmadima i polja za unos datuma obračuna. Listiće su: listić za pregled računovodstvene amortizacije - "Računovodstvena amortizacija" i listić za pregled poreske amortizacije" - Poreska amortizacija", litić za prikaz spiska osnovnih sredstava "Spisak", listić za prikaz obračunate revalorizacije "Revalorizacija" i listić za prikaz rekapitilacije obračuna "Rekapitulacija", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Dugmad su: "Pregled", "Obračun", "Ažiriranje", "Napravi dokument" i "Prenos u novu godinu", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Inicijalno, kada se otvori prozor za pregled i obračun osnovnih sredstava izabran je listić "Spisak" a polje za potvrdu (checkbox) "Poreska" nije potvrđeno (čekirano).

Učitaj sliku
Pregledi i obračuni osnovnih sredstava - listići.

Klikom na dugme "Pregled" omogućen je pregled osnovnih sredstava za koja će se obračunavati amortizacija. Pregled osnovnih sredstava možete dobiti po različitim kriterijumima. Detaljni opis svih polja i dugmadi listića "Spisak" pročitajte u poglavlju Pregled OS - listić "Spisak".

Učitaj sliku
Pregled OS - listić "Spisak".

Klikom na dugme "Obračun" pokreće se obračun poreske i računovodstvene amortizacije. U drugom listiću, zavisno od toga da li je polje za potvrdu "Poreska" potvrđeno ili ne, biće prikazan obračun poreske ili računovodstvene amortizacije. U poslednjem( sasvim desnom) listićuu izvršiće se obračun one amortizacije koja nije urađena u drugom listiću. Naslovi listića jasno pokazuju o kojoj se vrsti amortizacije radi, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Primer sa odabranom kombinacijom poreske amortizacije.
Važno

Prilikom obračuna amortizacije poreska gleda nalog početnog stanja osnovnih sredstava sa oznakom poreska "Por.", a računovodstvena nalog sa oznakom računovodstvene "Rač.", odnosno poreska amortizacija će za osnovu uzimati početno stanje iz naloga početnog stanja koji ima oznaku poreska "Por.", a računovodstvena onog koje ima oznaku računovodstvena "Rač.".

Drugi listić bio on "Računovodstvena amortizacija" ili "Poreska amortizacija" sadrži dugme "POA obrazac". Klikom na njega otvara se prozor u koji se kopira amortizacija onih osnovnih sredstava koja treba da uđu u POA obrazac. Iz prozora "POA obrazac" mogu se dobiti dve štampe - jedna je POA po stavkama u koju je uz svako osnovno sredstvo navedeno sve što je potrebno za POA obrazac po primeru datom u listu "Privredni savetnik". Druga štampa "Obrazac POA" predstavlja sam propisani POA obrazac, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Dugme "POA obrazac" i prozor obrasca.

Klikom na dugme "Ažiriranje" nakon obračuna ažuriraće se kartice osnovnih sredstava tako da će se pri izradi popisnih lista upisati ažurno stanje osnovnih sredstava na dan koji je naveden u polju "Datum obračuna". Ovo dugme postaje aktivno tek nakon što je urađen obračun, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitaj sliku
Dugme "Ažuriranje" i prozor obrasca".
Klikom na dugme "Napravi dokument" automatski se kreira nalog amortizacije na datum obračuna naveden u polju "Datum obračuna:", ( vidi sliku ) (vidi sliku). Ovaj nalog možete pogledati ako iz glavnog menija izaberete opciju "Dokumenti -> Otvori -> Nalog amortizacije".

Učitaj sliku
Dugme "Napravi dokument".

Klikom na dugme "Prenos u novu godinu" vrši se prenos stanja osnovnih sredstava u sledeću poslovnu godinu. U polju za unos datuma obračuna "Datum obračuna:" navedite 01.01. naredne godine, a zatim klikom na dugme "Prenos u novu godinu" pokrenite proceduru za automatsko kreiranj nalog početnog stanja, ( vidi sliku ) (vidi sliku). Nalog možete pogledati ako iz glavnog menija izaberete opciju "Dokumenti -> Otvori -> Nalog početnog stanja".

Učitaj sliku
Dugme "Prenos u novu godinu".
Važno

Osnovna sredstva koja su prešla iz OA u POA zbog ulaganja u godini prelaska pojaviće se u obra obrasca, i u OA i u POA obrascu. Ovaj slučaj biće označen "OA-PO" statusom osnovnog sredstva. To znači da te godine osnovno sredstvo prelazi sa starog načina na novi način računanja poreske osnovice zbog ulaganja, samim tim pojaviće se u POA i u OA obrascima u kolonama "Početno saldo grupa" i "Otuđena sredstva".

Sažet opis procedure obračuna amortizacije osnovnih sredstava i formiranje početnih stanja:

 1. U početnim stanjima za prethodnu godinu označite koje je početno stanje za poresku amortizaciju a koje za računovodstvenu i oba proglasite proknjiženim potvrđivanjem polja "Prok.". To ujedno smeju biti jedina dva proknjižena početna stanja osnovnih sredstava.
 2. Otvorite prozor izborom stavke glavnog menija "Sredstva -> Pregledi". Za poresku amortizaciju i POA obrazac podesite kombinaciju filtera prema vrsti obračuna:

  Objašnjenje kombinacija:

   1. Poreska amortizacija se računa prema broju dana korišćenja od datuma aktiviranja, a računovodstvena amortizacija prema broju meseci korišćenja od meseca koji sleduje mesecu u kojem je sredstvo aktivirano.

   Učitaj sliku
   Kombinacija 1.

   2. Poreska amortizacija se računa prema broju dana korišćenja od prvog dana u mesecu koji sleduje mesecu u kojem je sredstvo aktivirano, a računovodstvena amortizacija prema broju meseci korišćenja od meseca koji sleduje mesecu u kojem je sredstvo aktivirano.

   Učitaj sliku
   Kombinacija 2.

   3. Poreska amortizacija se računa prema broju dana korišćenja od datuma aktiviranja, a računovodstvena amortizacija takođe prema broju dana korišćenja od datuma aktiviranja.

   Učitaj sliku
   Kombinacija 3.
 3. Čekirajte "Poreska". Kliknite na dugme "Pregled" pa na dugme "Obračun". Pređite na listić za pregled poreske amortizacije "Poreska amort." (drugi listić). Kliknite na dugme "POA obrazac". Iz prozora koji će se otvoriti možete odštampati POA obrazac po stavkama (1. štampa) gde je jasan pregled šta ulazi u POA obrazac kao i propisani POA obrazac (2. štampa).

 4. Kliknite na dugme "Prenos u novu godinu" i formirajte početno stanje poreske amortizacije.
 5. Da kreirate OA obrazac odaberite iz padajuće liste polja za izbor obrazaca opciju "OA". Kliknite na dugme "Obračun". Pređite na listić "Rekapitulacija", kliknite na dugme "Po amort. grupama" za pregled po amortizacionim grupama. Otvoriće se prozor "Rekapitulacija po amortizacionim grupama"Štampajte rekapitulaciju po amortizavionim grupama i obrazac OA obrazac po stavkama (2. štampa).

  Na pregledu se vide samo ona OS koji idu u OA obrazac. Ovde ne treba formirati prenos u novu godinu jer nisu u pregledu sva osnovna sredstva.

 6. Obrazac OA-1 nije Zakonom propisan ali se na zahtev poreskog inspektora može dostaviti kao obračun poreske amortizacije za prvu amortizacionu grupu: nekretnine - poslovni objekti. Odaberite iz padajuće liste polja za izbor obrazaca opciju "OA-1", potvrdite polje "Poreska" pa zatim kliknite na dugme "Obračun". Pređite na drugi listić "Rekapitulacija", kliknite na dugme za pregled po amortizacionim grupama "Po amort. grupama". Formiran je OA-1 obrazac i u njemu se vide samo ona osnovna sredstva koji ulaze u OA-1 obrazac. Kliknite na dugme "Snimi kao" radnog menija da ga snimite u Excel tabelu. Format fajla (ekstenziju) postavite na HTML, podrazumevani program za otvaranje kreiranog fajla postavite da bude MS Office pa kliknite na dugme "Snimi i otvori". Podrazumevani/izabrani program će otvoriti kreirani HTNL fajl. U tabelu unesite podatke preduzeća i naslov OA-1 obrazac.
 7. Vratite se na listić "Spisak", isključite iz odabrane kombinacije opciju "Poreska" i kliknite na dugme "Obračun". Kliknite na dugme "Prenos u novu godinu" i formirajte nalog početnog stanja računovodstvene amortizacije.
 8. Otvorite prozor naloga početnog stanja i za nove naloge potvrdite polje za knjiženje "Prok." a sve ranije naloge otknjižite.

  Obračun poreske amortizacije - procedura

  Da obračunate poresku amortizaciju iz glavnog menija birajte opciju "Sredstva -> Pregledi", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

  Unesite datum obračuna u polje "Datum obračuna:". U listiću "Spisak" potvrdite potrebnu kombinaciju za obračun, kliknite na dugme "Pregled" pa na dugme Obračun", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

  Učitaj sliku
  Poreska amortizacija i izbor kombinacija obračuna.

  Objašnjenje kombinacija:

  1. Poreska amortizacija se računa prema broju dana korišćenja od datuma aktiviranja, a računovodstvena amortizacija prema broju meseci korišćenja od meseca koji sleduje mesecu u kojem je sredstvo aktivirano.

  Učitaj sliku
  Kombinacija 1.

  2. Poreska amortizacija se računa prema broju dana korišćenja od prvog dana u mesecu koji sleduje mesecu u kojem je sredstvo aktivirano, a računovodstvena amortizacija prema broju meseci korišćenja od meseca koji sleduje mesecu u kojem je sredstvo aktivirano.

  Učitaj sliku
  Kombinacija 2.

  3. Poreska amortizacija se računa prema broju dana korišćenja od datuma aktiviranja, a računovodstvena amortizacija takođe prema broju dana korišćenja od datuma aktiviranja.

  Učitaj sliku
  Kombinacija 3.

  POA obrazac

  Pređite na drugi listić "Poreska amortizacija". Listić "Poreska amortizacija" će automatski doći na drugu poziciju jer ste čekirali obračun poreske amortizacije potvrđivanjem polja "Poreska". Kliknite na dugme "POA obrazac", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

  Učitaj sliku
  Prozor POA obrasca.

  Iz prozora "POA obrazac" mogu se dobiti dve štampe - jedna je POA po stavkama u koju je uz svako osnovno sredstvo navedeno sve što je potrebno za POA obrazac po primeru datom u listu "Privredni savetnik". Druga štampa "Obrazac POA" predstavlja sam propisani POA obrazac, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

  Učitaj sliku
  Prozor POA obrasca.

  Kliknite na dugme "Prenos u novu godinu" i formirajte početno stanje nakon poreske amortizacije, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

  Učitaj sliku
  Prenos u novu godinu poreske amortizacije.

  Automatski formiran nalog početnog stanja poreske amortizacije možete pogledati ako iz glavnog menija izaberete opciju "Dokumenti -> Otvori -> Nalog početnog stanja".

  Detaljan opis i sadržaj POA obrasca detaljno je opisan u poglavlju POA obrazac.

  OA obrazac

  U listiću "Spisak" odaberite iz padajuće liste OA, ( vidi sliku ) (vidi sliku), potvrdite polje "Poreska" pa zatim kliknite na dugme Obračun".

  Učitaj sliku
  Izbor OA obrasca.

  Pređite na drugi listić "Rekapitulacija", kliknite na dugme za pregled po amortizacionim grupama "Po amort. grupama". Formiran je OA obrazaci u njemu se vide samo ona osnovna sredstva koji ulaze u OA obrazac, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

  Učitaj sliku
  Pregled OA obrasca.

  Iz prozora "Rekapitulacija po amortizacionim grupama" mogu se dobiti dve štampe - jedna je Rekapitulacija - po amortizacionim grupama i druga štampa "Obrazac OA", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

  Učitaj sliku
  Štampa OA obrasca.
  Korisno je znati

  Prilikom obračuna poreske amortizacije u listiću "Rekapitulacija" se kolona "Rač. Amor" (sasvim desno) popunjava vrednošću računovodstvene amortizacije sa kojom se poredi poreska amortizacija za OS koja idu u POA obrazac. Manja od te dve vrednosti se uzima u obzir prilikom formiranja početnog stanja nakon poreske amortizacije.

  OA-1 obrazac

  OA-1 obrazac nije Zakonom propisan ali se na zahtev poreske može dostaviti kao obračun poreske amortizacije za prvu amortizacionu grupu: nekretnine - poslovni objekti. U listiću "Spisak" odaberite iz padajuće liste OA-1, potvrdite polje "Poreska" pa zatim kliknite na dugme Obračun". Pređite na drugi listić "Rekapitulacija", kliknite na dugme za pregled po amortizacionim grupama "Po amort. grupama". Formiran je OA-1 obrazaci u njemu se vide samo ona osnovna sredstva koji ulaze u OA-1 obrazac.

  Važno

  Prilikom formiranja OA i OA-1 obrazaca ne treba formirati prenos u novu godinu jer ovaj pregled ne sadrži sva osnovna sredstva.

  Korisno je znati

  OA-1 obrazac za obračun poreske amortizacije za prvu amortizacionu grupu nije propisan Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ni Pravilnikom o poreskoj amortizaciji. Kao poreski obveznik dužni ste da na zahtev nadležnih poreskih organa predate dokumentaciju o obračunu poreske amortizacije za prvu amortizacionu grupu na ovom obrascu koji nije propisan ali ga poreski organi prihvataju.

  Obračun računovodstvene amortizacije - procedura

  Kada završite obračun poreske amortizacije vratite se na prvi listić "Spisak" i u filteru isključite opciju "Poreska" i kliknite na dugme "pregled" pa na dugme "Obračun" kako biste uradili obračun računovodstvene amortizacije, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

  Učitaj sliku
  Računovodstvena amortizacija.

  Kliknite na dugme "Prenos u novu godinu" i formirajte početno stanje nakon računovodstvene amortizacije, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

  Učitaj sliku
  Prenos u novu godinu računovodstvene amortizacije.

  Automatski formiran nalog početnog stanja računovodstvene amortizacije možete pogledati ako iz glavnog menija izaberete opciju "Dokumenti -> Otvori -> Nalog početnog stanja".

  Pregled osnovnih sredstava Vrh

  Osnovno sredstvo zavodite u prozoru "Osnovna sredstva" koji otvarate iz glavnog menija Sredstva –> Osnovna sredstva, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

  Učitaj sliku
  Meni - Osnovna sredstva.

  Obavezna polja za unos su: naziv osnovnog sredstva Naziv:, jedinica mere JDM, amortizaciona grupa "Am.Grupa", poreska amortizaciona grupa "A.P.G." i inventarski broj "Inv. Broj" i obrazac kojem po inventarskom broju OS pripada (POA, OA, OA-1), ( vidi sliku ) (vidi sliku). Sačuvajte izmene sa CTRL+S.

  Učitaj sliku
  Prozor - Osnovna sredstva.
  Calculus pravilo

  Datum nabavke osnovnog sredstva "Nab:" i datum aktiviranja osnovnog sredstva "Akt:" se NE UNOSE, osim u slučaju da osnovna sredstva ulaze u prvi nalog početnog stanja unet u program i još uvek nisu amortizovana.
  Iz padajuće liste polja "Artikal:" birate osnovno sredstvo samo ukoliko ste ga prethodno uneli u evidenciju artikala - prozor "Artikli".

  Važno

  Unos osnovnih sredstava kroz evidenciju artikala nije obavezan. Ukoliko niste osnovno sredstvo uneli u evidenciju artikala dovoljno je da unesete njegov detaljan naziv u polje "Naziv:".

  Na prikazu osnovnih sredstava kolona "Obrazac" popunjena je vrednostima POA, OA i OA-1 zavisno od toga u koji obrazac treba da se unesu vrednosti poreske amortizacije za to osnovno sredstvo, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

  Učitaj sliku
  Kolona - "Obrazac"

  Polje "Obrazac" će se ažurirati klikom na dugme "Ažuriraj obrazac na dan" na datum koji se nalazi desno od ovog dugmeta, ukoliko je potrebno ažuriranje na neki određeni datum, recimo želite da uradite obračuna amortizacije za neku od prethodnih godina. Obrade podataka svakako proveravaju kom obrascu pripada neko osnovno sredstvo u trenutku obrade tako da ovo služi samo kako biste imali uvid u to koje će se osnovno sredstvo kako obračunavati na zadati datum, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

  Učitaj sliku
  Dugme "Ažuriraj obrazac na dan"
  Calculus pravilo

  Polje filtera "Obrazac:" sadrži i dva stanja "OA sve" i "POA sve". "OA sve" podrazumeva sva osnovna sredstva čiji je status "OA" ili "OA-POA" i treba da se koristi prilikom formiranja OA obrasca. "POA sve" podrazumeva sva osnovna sredstva čiji je status "POA" ili "POA sve". Formiranje POA obrasca će samo po sebi (bez potrebe bilo kakvog podešavanja) koristiti osnovna sredstva koja treba da uđu u POA tj. "POA sve".

  Prozor "Osnovna sredstva" detaljno je opisan u poglavlju Prozor za definisanje osnovnih sredstava i pregled kartica.

  Pregled kartice osnovnog sredstava Vrh

  Pregled kartice osnovnog sredstava aktivirate klikom na dugme "Kartica promena", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

  Učitaj sliku
  Pregled kartice promena osnovnog sredstva

  Kreiranje naloga početnog stanja osnovnih sredstava Vrh

  "Nalog početnog stanja" se automatski formira prilikom prenosa u novu poslovnu govdinu. Samo u slučaju kada firma prvi put unosi osnovna sredstva u Calculus12 potrebno je importovati stavke ovog naloga iz drugih izvora podataka ili ga uneti ručno, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

  Učitaj sliku
  Zaglavlje - Nalog početnog stanja osnovnih sredstava.

  Da automatski kreirate nalog početnog stanja amortizacije osnovnih sredstava iz glavnog menija birajte Sredstva –> Pregledi. Otvoriće se prozor "Pregledi i obračuni osnovnih sredstava". Postavite datum obračuna na 31.12. odogovarajuće godine i kliknite na dugme "Pregled" kako biste izlistali sva osnovna sredstva za koje će se kreirati nalog početnog stanja amortizacije. Proverite da li su izlistana sva osnovna sredstva koja ulaze u obračun. Za izbor vrste obračuna amortizacije koristite kombinaciju ček polja "Poreska", "MRS=Por.dani" i "MRS=Por.datumi", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

  Učitaj sliku
  Prozor "Pregledi i obračuni osnovnih sredstava".

  Kreiranje naloga početnog stanja poreske i računovodstvene amortizacije Vrh

  U listiću "Spisak" potvrdite potrebnu kombinaciju za obračun amortizacije, kliknite na dugme "Pregled" pa na dugme Obračun", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

  Učitaj sliku
  Poreska amortizacija i izbor kombinacija obračuna.

  Objašnjenje kombinacija:

   1. Poreska amortizacija se računa prema broju dana korišćenja od datuma aktiviranja, a računovodstvena amortizacija prema broju meseci korišćenja od meseca koji sleduje mesecu u kojem je sredstvo aktivirano.

   Učitaj sliku
   Kombinacija 1.

   2. Poreska amortizacija se računa prema broju dana korišćenja od prvog dana u mesecu koji sleduje mesecu u kojem je sredstvo aktivirano, a računovodstvena amortizacija prema broju meseci korišćenja od meseca koji sleduje mesecu u kojem je sredstvo aktivirano.

   Učitaj sliku
   Kombinacija 2.

   3. Poreska amortizacija se računa prema broju dana korišćenja od datuma aktiviranja, a računovodstvena amortizacija takođe prema broju dana korišćenja od datuma aktiviranja.

   Učitaj sliku
   Kombinacija 3.

  Kako biste automatski kreirali nalog početnog stanja poreske amortizacije osnovnih sredstava kliknite na dugme "Prenos u novu godinu", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

  Učitaj sliku
  Kreiranje nalog početnog stanja poreske amortizacije.

  Potvrdite kreirnje naloga početnog stanja na 01.01. tekuće godine, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

  Učitaj sliku
  Dijalog za kreiranje naloga početnog stanja poreske amortizacije.

  Kako biste automatski kreirali nalog početnog stanja računovodstvene amortizacije osnovnih sredstava kliknite na listić "Spisak i otkačite ček polje "Poreska" pa kliknite na dugme "Obračun". Otvorite listić računovodstvena amortizacija "Računovodstvena amort." i kliknite na dugme "Prenos u novu godinu", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

  Učitaj sliku
  Kreiranje nalog početnog stanja računovodstvene amortizacije.

  Potvrdite kreirnje naloga početnog stanja na 01.01. tekuće godine, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

  Učitaj sliku
  Dijalog za kreiranje nalog početnog stanja računovodstvene amortizacije.

  Pregled automatski kreiranih naloga početnih stanja osnovnih sredstava Vrh

  Da pregledate i štampate kreirane naloge početnih stanja birajte iz glavnog menija "Dokument -> Otvori -> Nalog početnog stanja. Kliknite na dugme "Nađi dokumente" da izlistate naloge početnih stanja. Ukoliko želite da dodatno obrađujete stavke naloga, selektujte nalog i kliknite na dugme "Obrada stavki", ( vidi sliku ) (vidi sliku).

  Učitaj sliku
  Nalozi početnig stanja amortizacije osnovnih sredstava.
  Korisno je znati

  Svim nalozima početnog stanja tekuće godine mora biti potvrđeno polje za proknjižavanje "Prok." kako bi se stavke ovih naloga videle na karticama osnovnih sredstava. Kada imate naloge početnih stanja osnovnih sredstava za više godina istovremeno mogu biti potvrđena polja "Prok." samo za jedan obračunski period (jednu godinu).

  Ručno kreiranje naloga početnog stanja osnovnih sredstava Vrh

  Da ručno kreirate nalog početnog stanja osnovnih sredstava iz glavnog menija birajte Dokumenti –> Otvori -> Nalog početnog stanja. Naloge početnog stanja izlistaje klikom na dugme "Nađi dokumente".

  Kako biste uneli stavke u nalog početnog stanja osnovnih sredstava kliknite na dugme "Obrada stavki". Ukoliko nalog početnog stanja osnovnih sredstava unosite ručno, u stavke naloga unosite nabavnu cenu u polje "Cena:", vrednost u momentu popisa u polje "Vrednost:" i iznos amortizacije prethodnog perioda u polje prethodna amortizacija "Preth. amort.:". Ukoliko primenjujete MRS (međunarodni računovodstveni standard) unosite pošteno procenjenu vrednost, otpad i rezidual, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

  Učitaj sliku
  Stavke naloga početnog stanja osnovnih sredstava.

  Vrednost kolone "P/R" se određuje u listiću Zaglavlje sa jednom od dve vrednosti "poresko" ili "računovodstveno". Program tako označava da li je početno stanje nastalo od obračuna poreske ili od obračuna računovodstvene amortizacije, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

  Učitaj sliku
  Vrednost kolone "P/R"

  Napomena

  Posle automatskog formiranja naloga početnog stanja OS obračun poreske amortizacije nalog početnog stanja označava sa "poreska" a nakon automatskog obračuna računovodstvene amortizacije nalog početnog stanja dobija oznaku "računovodstveno"

  Prozor "Nalog početnog stanja" detaljno je opisan u poglavlju Nalog početnog stanja osnovnih sredstava.