Evidencija kredita radnika

Učitavam sliku
Krediti radnika - meni
Učitavam sliku
Krediti radnika
Učitavam sliku
Calculus 12 - Trejler

Da otvorite prozor "Krediti radnika" u glavnom meniju programa "Obračun zarada" odaberite stavku "Osnovni podaci - Krediti radnika" ( vidi sliku ) Učitavam sliku ili kliknite na ikonu osnovnog menija "Krediti radnika" .

Učitavam sliku
Krediti radnika.

Evidencija kredita zaposlenih Vrh

U prozor "Krediti radnika" unose se podaci vezani za kredit odobren od nekog kreditora na osnovu administartivne zabrane. Administrativna zabrana je dokumet kojim se poslodavac obavezuje da će obustavljati iznos rate kredita od neto zarade zaposlenog prema planu otplate kredita. Da vežete novi kredit za zaposlenog najpre treba navesti naziv kreditora u polje "Kreditor" i prezime i ime radnika korisnika kredita u polje "Radnik" ( vidi sliku ) Učitavam sliku.

Učitavam sliku
Krediti radnika - kreditor i korisnik kredita.

Opciono treba uneti i valutu u kojoj je odobren kredit (DIN, EUR...). Klikom na dugme "Pregled" biće izlistani svi do tada odobreni krediti zaposlenom ili ukoliko nije koristio kredite, ovaj prozor će biti prazan.

Ubacite novi red klikom na dugme "Novi red" na liniji alata ili sa tastature pritiskom kombinacije tastera CTRL+U. U novo otvoreni okvir unesite sledeće podatke: kliknite na reč "Aktivan" i izaberite jednu od ponuđenih vrednosti ( vidi sliku ) Učitavam sliku.

Učitavam sliku
Status kredita.

Kliknite na sledeće polje da unesete "Tip kredita" i izaberite jednu od ponuđenih vrednosti ( vidi sliku ) Učitavam sliku.

Učitavam sliku
Tip kredita.

Kako da definišete novi tip kredita pročitajte u delu uputstva Tipovi kredita.

Kliknite na sledeće polje da izaberite jednu od ponuđenih vrednosti za način odbijanja (obustavljanja) rata kredita ( vidi sliku ) Učitavam sliku.

Učitavam sliku
Načini obustavljanja rata kredita.

Naziv kreditora (banke) unosite u polje "Kreditor" žiro račun u polje "Žiro račun", partiju kredita u polje "Partija kredita", valutu u polje "Valuta", vrstu kursa u polje "Kurs", iznos kredita u polje "Iznos:", iznos revalorizacije kredita ukoliko postoji u polje "Rev:".

Kliknite na sledeće polje da unesete redosled prve ili poslednje rate izborom jedne od ponuđenih vrednosti ( vidi sliku ) Učitavam sliku i zatim unesete iznos prve ili poslednje rate, iznos ostalih jednakih rata unosite u polje "Ostale:", datum odbijanja prve rate u polje "Datum:" i eventualnu napomenu u vezi kredita u memo polje.

Učitavam sliku
Definisanje iznosa po redosledu rata.

Redosled evidentiranja (otvaranja) novog kredita se vidi na donjoj slici:

Učitavam sliku
Evidencija novog kredita.
Napomena

Ukoliko zaposlenom za uneti kredit do trenutka unosa nije odbijena nijedna rata, a odbijanje rata će teći prilikom obračuna i isplate zarade, evidencija novog kredita je time završena. Program će nadalje za izabranu vrstu obračuna automatski odbijati rate kredita. Na otplatu kredita možete uticati samo promenom statusa: aktivan, neaktivan (pauzira se otplata) i otplaćen.

Savet

U editoru ovog prozora opciono se unose datumi i iznosi isplata po ratama koje je zaposleni već otplatio na neki drugi način, npr. iz radnog odnosa u drugoj firmi, organizacionoj jedinici preduzeća i slično. Unesite sve već otplaćene rate kredita do aktuelnog datuma za otplatu prve sledeće ne otplaćene rate ( vidi sliku ) Učitavam sliku.

Evidencija dinarskih kredita zaposlenih Vrh

U pregledu kredita u koloni "Valuta" prikazan je podatak o valuti u kojoj je kredit obračunat. Ukoliko prilikom evidentiranja ne navedete valutu, podrazumevana valuta će biti dinar - "DIN".

Učitavam sliku
Evidencija dinarskih kredita zaposlenih.
Pažnja

Sve kolone, osim kolona matični broj radnika u preduzeću "Mbp" i prezimena i imena radnika "Radnik", su editabilne. Ukoliko ažurirate neki podatak, morate biti sigurni da je ta izmena zaista neophodna i da neće narušiti prethodno obustavljene rate kredita.

Od ukupnog neotplaćenog iznosa po kreditu sa statusom "Aktivan" biće prilikom svakog obračuna zarade obustavljena rata kredita ( vidi sliku ) Učitavam sliku.

Učitavam sliku
Prikaz obustavljene rate dinarskog kredita u kartici obračun zarade.

Evidencija deviznih kredita zaposlenih Vrh

Za kredite odobrene i evidentirane u stranoj valuti (EUR, USD...), i rate kredita evidentirate u toj valuti, prilikom obračuna zarade i obustave rate kredita, program automatski konvertuje devizni u dinarski iznos rate na osnovu unetog kursa valuta na dan obustave rate.

Kako se najčešće kursevi valuta razlikuju od banke do banke, potrebno je da posebno unesete devizni kurs za tu banku i tu vrstu kursa vežete za kredit ( vidi sliku ) Učitavam sliku.

Učitavam sliku
Evidencija deviznih kredita zaposlenih.

Od ukupnog neotplaćenog iznosa po deviznom kreditu sa statusom "Aktivan" biće prilikom svakog obračuna zarade obustavljena rata kredita obračunata u dinarima ( vidi sliku ) Učitavam sliku.

Učitavam sliku
Prikaz obustavljene rate deviznog kredita u kartici obračun zarade.

Evidencija kredita po formuli Vrh

Kredit po formuli se definiše gde i ostali krediti. Prepoznajemo ga po tome što je popunjeno polje "Formula". Kredit po formuli predstavlja kredit koji nema definisane rate već se rata računa po nekoj formuli. Ukoliko se na kreditu definiše formula ignorišu se rate. Formula se na kreditu definiše dvoklikom na novo polje "Formula", ( vidi sliku ) Učitavam sliku.

Učitavam sliku
Evidencija kredita po formuli.

Ovaj tip kredita se računa posle obustava i klasičnih kredita tj. kredita na rate jer se od NETO zarade oduzimaju prvo sve obustave i rate kredita koji se odbija na rate pa se tek onda računa rata kredita po formuli. Ako je takva rata veća od iznosa za isplatu oduzima se iznos za isplatu. Ukoliko je izračunata rata manja od preostalog duga oduzima se iznos preostalog duga.

Calculus pravilo

Primer formule za sudske odluke za isplatu duga je "Neto isplata" * 0.5. Ovo je najčešća odluka. Kada se koristi za sindikalni dug obično se primenjuje formula "Neto isplata" * 0.33.

Kada je polje "Formula" popunjeno kredit ignoriše rate. Kredit po formuli se razlikuje od obustave po formuli po tome što ima ukupan iznos koji treba da se isplati. Rate kredita se sabiraju i kredit se (automatski)označava kao obračunat kada je isplaćen njegov pun iznos. Kredit po formuli je uveden jar se koristi za isplatu dugova po sudskom nalogu i slično.

Primer

Recimo radnik duguje 300.000,00 dinara i Sud je odredio da rata treba da bude polovina njegove NETO plate. Recimo da radnik ima NETO platu 50.000,00 i ima ratu klasičnog kredita 20.000,00. Radniku se za ovaj kredit po formuli oduzima 25.000,00 svakog meseca i ostaje mu 5.000,00. Ali ako radnik ode na bolovanje i plata mu spadne na NETO 32.500,00, polovina njegove NETO plate je 16.250,00 i toliko bi trebalo da je rata, ali pošto je nakon oduzimanja rate klasičnog kredita (njegov lični kredit sa fiksnom ratom od 20.000,00) ostalo samo 12.500,00 oduzeće mu se tih 12.500,00 .Isti princip se primenjuje i ako radnik ima neke druge obustave - prvo se sve drugo obračuna i oduzme pa tek onda rata kredita po formuli.

Razlika kredita po formuli u odnosu na klasičan kredit koji ima fiksnu ratu je, da se smatra da je rata ovog kredita isplaćena bez obzira koliki bude taj iznos nakon računanja po formuli, odnosno nakon prethodnog oduzimanja svih ostalih obustava od plate.

Osnovni principi računanja kredita po formuli:


Savet

U formulu ne treba unositi uslove tipa "ukoliko je iznos manji od preostalog duga onda preostali dug" i "ukoliko je iznos veći od preostalog iznosa za ipslatu oduzeti samo preostali iznos za isplatu" jer to progrma sam računa za kredite koji se računaju po fomuli. Korisnik treba samo da podesi formulu za ratu kredita, tj. njen iznos ako ima dovoljno sredstava za njenu isplatu.

Pregled kredita Vrh

Možete pregledati sve kredite, samo klasične kredite ili samo kredite po formuli, ( vidi sliku ) Učitavam sliku.

Učitavam sliku
Pregled kredita po formuli.

U ovom pregledu možete brzo proveriti statuse otplate kredita za više zaposlenih i ažurirati podatke o kreditu. Da izlistate pregled svih unetih kredita po svim zaposlenima postavite filter prozora "Krediti radnika" tako da polje "Radnik" ostavite prazno.

Učitavam sliku
Izlistani svi krediti.
Korisno je znati

Kod prenosa kredita prilikom novog zapošljavanja ili unosa već otplaćenih rata kredita moguće je otplaćene rate kredita uneti ručno dok će preostale, neotplaćene rate, program evidentirati i automatski obustavljati od tekuće zarade.

Tipovi kredita Vrh

Klikom na dugme "Tipovi kredita" otvara se istoimeni iskačući dijalog prozor za definisanje tipova kredita radnika "Tipovi kredita". Opisno unesite novi tip kredita svaki put kada se za tim ukaže potreba. Za nesmetan rad neophodno je da definišete bar jedan tip kredita, npr. "Dinarski kredit", ( vidi sliku ) Učitavam sliku.

Učitavam sliku
Tipovi kredita.

Pregled kredita sadrži editabilnu kolonu "Tip kredita", ( vidi sliku ) Učitavam sliku.

Učitavam sliku
Kolona "Tipovi kredita".

Unesite u filter "Krediti radnika" prezime i ime radnika iz padajuće liste polja "Radnik" i kliknite na dugme "Pregled" kako biste dobili pregled svih kredita koje navedeni radnik koristi, kao i njihov status sa evidencijom otplaćenih rata, ( vidi sliku ) Učitavam sliku.

Učitavam sliku
Pregled po tipovima kredita.