Zaštita pristupa programima Calculus-a 12

Calculus 12
Calculus 12 - "Zaštita".
Calculus 12
Calculus 12 - glavni prozor aplikacije "Zaštita".

Uključivanje i isključivanje zaštite pristupa programima na globalnom nivou vrši se u programu "Zaštita". Pojam zaštite programa odnosi se na prava pristupa korisnika pojedinim programima, prozorima unutar programa, kontrolama i podacima. Definisanje korisnika i grupa korisnika, kao i podešavanje prava pristupa obavlja administartor u programu "Administrator baze". Međutim, prava pristupa kontrolišu se u programima samo ukoliko je zaštita uključena.

(vidi sliku)
Isključena zaštita.
Upozorenje

Inicijalno, odnosno za tek instaliran Calculus 12 zaštita je isključena.

Da biste ušli u program "Zaštita", morate se prijaviti određenoj bazi podataka za koju želite da podesite zaštitu i imati administratorska prava pristupa i lozinku. U prozoru su prikazani svi korisnički programi paketa. Uz svaki od njih možete uključiti ili isključiti polje za potvrdu, čime uključujete, odnosno isključujete zaštitu za pojedini program (vidi sliku) (vidi sliku)Aplikacioni meni - Održavanje baza..

(vidi sliku)
Uključena zaštita.

Postupak aktiviranja zaštite:

Korisno je znati

Zaštita se podešava na nivou svakog programa i svake baze podataka. Da biste podesili zaštitu ako imate više instaliranih baza podataka, morate ući u ovaj program za svaku bazu posebno i uraditi podešavanja. Npr. možete imati jednu bazu samo radi vežbe ili eksperimentisanja sa podacima, pa vam na njoj nije potrebna zaštita, i jednu "pravu" bazu, na kojoj želite da uključite zaštitu. Dugmetom "Snimi" obavezno potvrdite podešavanja koja ste izvršili kako bi bila upamćena.

Videti još