Moj eRačun GLAVNI MENI


Važno upozorenje 21.04.22!

Zbog svakodnevnih izmena specifikacija i interfejsa servisa SEF, koji još uvek ne funkcioniše pouzdano niti je u svim segmentima usklađen sa sopstvenim specifikacijama, a zbog čega i servis "Moj e-Račun" svakodnevno prilagođava interfejs, u narednom periodu su mogući problemi u radu i sa servisom "Moj-eRačun", pa Vas molimo za strpljenje i razumevanje.

Uvod

Servis "Moj-eRačun" služi za dostavljanje i preuzimanje dokumenata (npr. faktura) u elektronskoj formi. Provajder ovog servisa je posrednik između poslovnih partnera, koji obezbeđuje jedinstveni protokol za razmenu i elektronsko potpisivanje dokumenata.

Budući da ovaj servis razmenjuje dokumente sa SEF-om, primenjuje se i većina pravila iz uputstva za SEF, kojih se moraju pridržavati svi informacioni posrednici. U daljem tekstu ćemo razjasniti samo specifične detalje vezane za "Moj-eRačun", a neophodno je da detaljno proučite i uputstva za SEF i opšta uputstva za B2B servise.

Da biste preko servisa "Moj-eRačun" automatski razmenjivali izlazne i ulazne fakture i sa SEF-om Ministarstva finansija, neophodno je da, za svaku firmu za koju šaljete ili primate e-račune, servisu Moj-eRačun dostavite SEF API ključ koji je kreiran u SEF-u za tu firmu. Za sva potrebna podešavanja u servisu Moj-eRačun molimo Vas da se obratite tehničkoj podršci servisa "Moj-eRačun".

Dokumenti se razmenjuju u XML formatu po UBL (Universal Business Language) standardu. XML datoteka sadrži detaljno opisane elemente dokumenta i stavki, pa npr. softver kupca koji primi fakturu od dobavljača, može tu fakturu automatski da učita u knjigu ulaznih faktura ili kreira ulaznu kalkulaciju, prijemnicu i sl. Pored toga, unutar XML datoteke je ugnežđena i PDF datoteka sa štampanom formom dokumenta, koju servis automatski overava elektronskim potpisom i vremenskim žigom. Ovako overenu PDF datoteku mogu da preuzmu i pošiljalac i primalac.

Servis omogućuje razmenu različitih tipova dokumenata. U Calculusu je trenutno omogućeno:

 • slanje faktura, faktura povrat, knjižnih odobrenja i zaduženja (kreiranih u trgovini ili u finansijskoj operativi), profaktura i avansnih računa
 • preuzimanje ulaznih faktura, ulaznih knjižnih odobrenja i zaduženja, ulaznih avansnih računa i ulaznih profaktura.

Fakture povrat se šalju u formatu knjižnih odobrenja.

Calculus je prilagođen kompletno izmenjenoj novoj XML strukturi (tzv. EU norma), koju je servis Moj eRačun uveo zbog komunikacije sa servisom eFaktura Ministarstva finansija. Servis Moj eRačun obavlja automatsku konverziju između stare i nove XML strukture. Kada korisnik sa starom verzijom Calculusa pošalje dokument sa starom strukturom, korisnik sa novom verzijom Calculusa kod preuzimanja dokumenta dobija dokument sa novom XML strukturom i obrnuto.

Ipak, korisnicima savetujemo da što pre pređu na novu verziju, jer pomenuta konverzija ne može ispravno da reši sve detalje, pa su mogući problemi u prelaznom periodu.

Detaljne informacije o samom servisu možete pogledati na Veb stranici https://www.moj-eracun.rs/cms/.

Administracija servisa

Kod provajdera servisa se otvaraju nalozi za pristup servisu, koje zatim treba uneti u Calculus programu Administrator baze. U polje "Korisnik" možete uneti proizvoljan naziv, dok se obavezno popunjavaju polja "Lozinka" i "Korisnik ID" (numerički identifikator naloga dobijen od provajdera).

Učitaj sliku
Nalozi servisa.

Učitaj sliku
Korisnici servisa.
Savet

Od 01.09.21 za firmu i sve komitente se kao identifikator u dokumentima koristi PIB sa dvoslovnim kodom države kao prefiksom, što se podešava u globalnim parametrima firme i komitenata. Kao identifikator firme za prijavu u servis i dalje se koristi samo PIB, bez prefiksa, (vidi sliku) (vidi sliku).

Pravilo

Kod kreiranja XML dokumenta, neophodne su e-mail adrese lica za kontakt u vašoj firmi (pošiljalac) i kod komitenta (primalac):

 • Za kontakt u našoj firmi uzima se radnik na kojem je definisano korisničko ime tekućeg korisnika prijavljenog u Calculus program. U XML dokument se upisuje njegovo ime i prezime i poslovni e-mail.
  Ako takav radnik ne postoji, u dokument se upisuje samo glavni e-mail firme (iz prozora za org. jedinice). Servis na ovaj e-mail šalje eventualna dodatna obaveštenja pošiljaocu.
 • Za kontakt komitenta uzimaju se (ako postoje) e-mail adrese iz kolona "E-mail" i "Dodatne e-mail adrese" iz adrese komitenta za dostavu finansijskih dokumenata (za fakture i ostale finansijske dokumente), odnosno iz adrese za dostavu robnih dokumenata (za otpremnice i druge robne dokumente).
  Ako ne postoje ove adrese, uzima se glavni e-mail iz komitenta.
  Servis na ovaj e-mail šalje obaveštanja primaocu o poslatim dokumentima.
  Preko kolone "Dodatne e-mail adrese" možete navesti niz dodatnih adresa razdvojenih sa ; (tačka-zarez), tako da obaveštenje primaocu o poslatim dokumentima po potrebi stigne na više adresa.

Savet - mapiranje diska

Problem
Kada se prijavite preko klijenta, mapirani diskovi su dostupni ali kada pokrenete Calculus aplikaciju Administrator baze kao administrator, mapirani diskvi nisu dostupni. Da rešite ovaj problem pokrenite na svim računarima REG fajl EnableLinkedConections.reg (vidi sliku) (vidi sliku). Ta alatka treba da reši problem. Windows nalog pod kojim se startuje REG fajl mora imati administratorske privilegije. Tom prilikom na računaru mora da se zatvore svi Calculus programi. Preporučuje se o da se posle toga resetuje taj računar.

Reg datoteka se nalazi na putanji:

C:\Users\Public\Documents\Calculus\Calculus12\TemplatesCommon\SpecialOperations pod nazivom EnableLinkedConnections.reg

Klinite mišem na fajl da pkrenete proces i prihvatite ponuđene izmene registri baze.

Uzrok
Kada je UAC omogućen, sistem kreira dve sesije za prijavu prilikom prijavljivanja korisnika. Obe sesije prijavljivanja su povezane jedna sa drugom. Jedna sesija predstavlja korisnika sa pravima administartora, a druga sesija u kojoj koristite manja korisnička prava.

Kada se kreiraju mapiranja disk jedinice, sistem kreira objekte simboličke veze (DosDevices) koji povezuju slova disk jedinice sa UNC putanjama. Ovi objekti su specifični za sesiju prijavljivanja i ne dele se između sesija prijavljivanja

Unos EnableLinkedConnections registra prisiljava da se simboličke veze upisuju u obe povezane sesije prijavljivanja koje se kreiraju kada je UAC omogućen. Kada je politika UAC-a konfigurisana da pita za akreditive na Prompt for credentials, nova sesija za prijavljivanje se kreira kao dodatak na postojeće dve povezane sesije prijavljivanja. Prethodno kreirane simboličke veze koje predstavljaju mapiranja disk jedinice neće biti dostupne u novoj sesiji prijavljivanja.

Predmeti i operacije servisa

Za sada su u Calculusu omogućena dva predmet servisa:"Izlazni račun" i "Ulazni račun", pri čemu svaki od njih obuhvata više tipova dokumenata. Primenjuju se ista pravila i operacije kao u servisu SEF, osim što Moj eRačun omogućuje i slanje drugih dokumenata koji za sada ne postoje u SEF-u (u Calculusu su omogućene profakture i ino fakture).

Operacija slanja nudi dodatnu opciju "Pošalji u CRF" (Centralni registar faktura), koja je objašnjena na stranici Sistem eFaktura (SEF) u sekciji Slanje dokumenata u SEF.

Kada se dokument pošalje u Moj eRačun, servis ga proverava po svojim pravilima i ako su zadovoljena šalje nam odgovor da je dokument prihvaćen. Međutim, servis tek posle toga šalje dokument u SEF i iz tog servisa može da dobije grešku. Zbog toga je neophodno proveriti statuse poslatih dokumenata posle najmanje sat vremena i ako se pojave problemi obaviti potrebne dodatne operacije ili kontaktirati tehničku podršku servisa.

Važno

Posle slanja u servis Moj eRačun obavezno proverite statuse poslatih dokumenata, jer tek tada dobijate informaciju da li je dokument uspešno poslat i u SEF.

Prilozi uz eRačune

Servis Moj eRačun dozvoljava slanje neograničenog broja priloga i različitih formata datoteka (PDF, XLS, DOC, PNG, JPG itd) uz fakture i druge dokumente. Međutim, zbog komunikacije sa SEF-om, i ovaj servis mora da se pridržava ograničenja koja su opisana u uputstvu za SEF.

NEUSPELE fakture

Prijavite se na Servis Moj eRačun sa korisničkim imenom i lozinkom da proverite da li su sve fakture uspešno poslate. Otvoite stranicu poslatih dokumenata i pretražite NEUSPELE fakture filtriranjem statusa dokumenata, vidi sliku:

Učitaj sliku
Provera statusa dokumenata

Ukoliko primetite da imate neku NEUSPELE fakturu, potrebno je da otvorite detalje te fakture, vidi sliku:

Učitaj sliku
Detalji fakture

Kada uđete na detalje pronađite Dodatni status fakture gde će Vam stajati opis greške koja je nastala prilikom slanja fakture na Sistem elektronskih faktura SEF.

Ovde je za primer uzeta česta greška 1190 - IssueDateCannotBeDifferentFromTodays, odnosno da datum slanja fakture mora biti isiti kao današnji datum, odnosno datum kada se kreira faktura, u suprotonm SEF neće prihvatiti fakturu, vidi sliku:

Učitaj sliku
Status dokumenta NEUSPELO

Postupak kod grešaka u slanju dokumenata

Postupci kod grešaka u slanju dokumenata su uglavnom isti kao u servisu eFaktura, pogledajte poglavlje Postupak kod grešaka u slanju dokumenata.
Kod grešaka u komunikaciji sa servisom, kada ne dobijemo ID dokumenta u servisu, takođe je potrebno ponovo poslati isti dokument da bismo naknadno preuzeli ID dokumenta. Međutim, u samom servisu Moj eRačun može da se pojavi više dokumenata sa istim brojem i sa različitim ID dokumenta, npr. ako je dokument više puta poslat sa greškama ili je jednom poslat sa greškom, a sledeći put ispravno i sl. Iz tog razloga, u nekim situacijama nije moguće preuzeti "pravi" ID dokumenta u servisu, pa je jedini način da se isprate statusi dokumenata ručno editovanje statusa u Calculusu.

Preuzimanje dokumenata iz servisa

Servis Moj eRačun samo jednim pozivom operacije za proveru dostavlja kompletan spisak svih dokumenata koji još nisu preuzeti. Filterom "Period za proveru preuzimanja" možete ograničiti ovaj spisak samo na određeni period.

Trenutna ograničenja

Nisu dokumentovana

Spisak najčešćih grešaka


Tipične greške

1. Kada Moj eRačun vrati grešku "internal server error" obično je problem u PIB-u kupca koji je unet sa nekim prefiksom (RS, SR i sl). Svi PIB-ovi moraju biti "čisti", bez ikakvih prefiksa ili sufiksa.

2. Kada se javi greška da nije moguće odrediti ISO kod države firme ili komitenta, problem je u područjima. I firma koja šalje i komitent kome se šalje moraju imati definisano mesto, a mesto mora da se u područjima nalazi u okviru države Srbije koja ima ISO kod "RS". Dešava se da u nekim bazama korisnik u područjima promeni neke podatkemesto tako da mesto uopšte nije u okvriu države ili da na Republici Srbiji tip područja nije država ili da Republika Srbija nema odgovarajući ISO kod.

Tabela sa spiskom najčešćih grešaka koje se dešavaju kod prosleđivanja dokumenata iz servisa Moj eRačun u SEF:

Kod Opis statusa dokumenta Uzrok
10 AdditionalDokumentStatusInit Dokument je u statusu potpisano sivo, obrađuje se, treba sačekati da se vidi u koji će status otići nakon potpisano da li će se račun poslati ili će otići u neuspelo.( Pozvati Moj eRačun korisničku podršku ako ostane u ovom statusu)
30 AdditionalDokumentStatusNoRecipient Najverovatnije nije dobar Xml (najčešća situacija je da u čvoru PartyLegalEntity u polju CompanyID nije upisan matični broj pošiljaoca/primaoca fakture.)
401 Unauthorized SEF nije dostupan; API ključ nije aktivan; koristi se API ključ druge kompanije; koristi se demo okruženje sa API ključem produkcionog okruženja
1001 Invalid Greška u XML-u koju SEF nije detaljno objasnio. U ovom slučaju se obratite na mail integracija.rs@moj-eracun.rs
1041 XmlInvalid Greška u XML-u koju SEF nije detaljno objasnio, u najvećem broju slučajeva postoji problem u komunikaciji između SEF-a, Trezora i CRF-a. Potrebno je ponoviti slanje spornog računa.
1046 EInvoiceNumberDublicate Šalje se faktura sa internim brojem koji je već registrovan na SEF-u ili CRF-u.
1055 EInvoiceInvoiceItemDescriptionMissing Potrebno je dodati u InvoiceLine/Item/Name Naziv artikla ili usluge. Sa ovim izmenama prolazi slanje računa.
1096 InvoiceRowUnitMissing Ova greška se javlja kada u XML-u u atributu UnitCode nije upisana oznaka merne jedinice.
1097 InvoiceRowVatRateNotAllowedForVatCategory Kada je za kategoriju S povuklo 0% PDV-a
1103 MissingIban Pošiljalac mora upisati svoj bankovni račun na SEF-u u okviru podešavanja
1116 InvoiceNumberInvalid Neispravan interni broj, postoji više razmaka, specijalni karakteri. Uglavnom se dešava ukoliko faktura treba da ide na CRF
1182 TooManyAttachments Maksimalni broj priloga mora biti 2
1190 IssueDateCannotBeDifferentFromTodays Datum slanja mora biti današnji datum Invoice/IssueDate
1197 CirCompanyRegistrationResponseNotFound Vezano je za problem u komunikaciji između SEF-a i CRF-a
1201 CirError Faktura je već registrovana na CRF-u ili se kliknula opcija da fakture ide na CRF ,a nije tip JBKJS-a koji treba da ide na CRF. Na CRF trenutno idu samo fakture za korisnike javnih sredstava tipa 0, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 i 11, dakle na CRF ne idu sve fakture.
1217 NegativeTotalSumCirInvoice Ne sme da bude negativna faktura. U polju PayableAmaunt mora da bude pozitivan broj
1251 SenderEndpointSchemeIDInvalid Atribut schemeID u EndpointID liniji mora biti 9948
1252 SenderEndpointValueEmpty U čvoru EndpointId ne postoji PIB firme
1254 SenderJBKJSLengthInvalid JBKJS nije upisan ili ima manje/više od 5 karaktera
1256 SenderCompanyNotFound Pošiljalac nije registrovan na SEF-u a pritom je unet Api key neke druge firme i ovaj račun je poslat ka SEF-u. Zato je i došlo do odgovora SEF-a da ova firma nije pronađena u njihovoj bazi.
1261 ReceiverEndpointSchemeIDInvalid Atribut schemeID u EndpointID liniji mora biti 9948
1263 ReceiverCompanyNotFound Kupac nema nalog na SEF-u.
1271 UBLUnsupportedDocumentType Prilog mora biti u PDF formatu
1273 UBLSourceInvoiceNumberNotExist Ne postoji faktura na koju se vodi eZaduženje.
1275 UBLSourceInvoiceNotApproved Nije odobren dokument na koji je data referenca na odobrenju, račun mora da bude u statusu odobreno na SEF-u
1281 UBLMandatoryInvoiceDocumentReference Nije upisana oznaka fakture koja se navodi kao referenca
1288 UBLNotAllowedPercentOfTaxableAmountForExemptionFromVAT Procenat poreza mora biti 0% za sve druge kategorije osim S
1297 UBLTotalTaxAmountAndSubtotalTaxAmountDiffer Kada ukupan iznos poreza nije dobro izračunat
1299 UBLTaxExemptionReasonKeyNotDefined Nije ispravna šifra poreskog oslobođenja
1310 UBLSenderCompanyAndSenderCompanyIdentiferDoNotMatch PIB pošiljaoca upisan u EndpointId se ne poklapa sa firmom koja šalje (Koristi se API key jedne firme a u XML-u se nalazi drugi PIB)
1314 UBLCompanyIsNonBudgetUser Nije potrebno upisivati JBKJS broj u XML-u - primaoca (ostali korisnici javnih sredstava)
1316 UBLCompanyWithVATRegistrationCodeIsBudgetUser Treba dodati JBKJS broj u čvor PartyIdentification
1317 UBLVATRegistrationCodeDoesNotMatchTheRegistrationCodeOfTheCompanyWithJBKJS Proveriti ispravnost JBKJS broja
1322 UBLPayeeFinancialAccountIdNotDefined Nedostaje bankovni racun posiljaoca u XML-u
1323 UBLDeliveryDateNotAllowedForThisInvoiceType Korisnik šalje avansni račun sa oznakom da se PDV obračunava na datum prometa(DescriptionCode 3). Kada se šalje avansni račun PDV se obračunava na datum plaćanja (DescriptionCode 432).
1328 UBLInvoiceLinePriceAmountMoreDecimalsThanPermitted Maksimalni broj decimala mora biti 2
1335 UBLPrepaymentInvoiceLineUnitCodeNotValid Za avansni račun mora da bude merna jedinica kom. i količina 1
1336 UBLPrepaymentInvoiceLineQuanitityNotValid Na avansnom računu količina mora da bude 1.
1337 UBLInvoiceExtensionNotDefined Greška se javlja prilikom slanja običnog računa u kojem postoji čvor <cac:BillingReference> ali ne postoji ekstenzija za avansnu uplatu koju SEF očekuje
1342 VATRegistrationCodeLengthInvalid Problem sa formatom PIB (RS prefiks ili razmak itd)
1344 VatExemptionReasonNotExists Nije upisan razlog oslobađanja od pdv-a ili upisani razlog ne pripada izabranoj poreskoj kategoriji
1349 VatPointDateTypeNotAllowedForChosenDocumentType Nije dobar DescriptionCode, najčešće se dešava da treba da bude 3, a ne 35 jer se šalje Zaduženje
1362 InvoiceTypeCodeInvalid Mora biti 380, 381, 383 ili 386
1380 InvoicePeriodNotDefined Ne postoji čvor InvoicePeriod koji označava period fakturisanja
1381 InvoicePeriodDescriptionCodeNotDefined Ne postoji tag za obračun PDV-a <cbc:DescriptionCode> unutar <cac:InvoicePeriod> tag-a
1434 UBLOrderNumberLotNumberOrContractNumberIsRequired Nema referencu na narudžbenicu ili referencu na ugovor - nema čvora <cac:ContractDocumentReference> Nedostaje opciono broj ugovora ili broj narudžbenice, broj fakture, broj ponude ili broj okvirnog sporazuma
1443 UBLPrepaymenInvoiceNotApproved Kod konačnih faktura koje se referenciraju na avansnu fakturu, avansna faktura mora biti u statusu Odobrena
1444 UBLRegistrationCodeDoesNotHaveGoodLength Najčešća situacija je da nije dobro unešen matični broj primaoca fakture