Calculus12 odzivni prozori GLAVNI MENI

Odzivni prozor se obično sastoji iz samo nekoliko jednostavnih kontrola, no može biti i složenije strukture, sa pregledom nekih podataka iz baze, pa često liči na prozore klijente. Odzivni prozor nikada nema meni. Glavna mu je svrha da izvrši određenu operaciju u programu. Zahteva od korisnika da popuni određene podatke ili izabere neke od ponuđenih opcija i izborom odgovarajućeg dugmeta aktivira željenu operaciju.

Tipičan primer ovakvog prozora je prozor za formiranje dokumenata proizvodnje (otvara se dugmetom "Proizvedi". Potrebno je podesiti nekoliko opcija i pritisnuti dugme "Formiraj" ili dugme "Izađi" za izlazak iz prozora (vidi sliku) (vidi sliku) Primer otvorenog odzivnog prozora u okviru prozora klijnta.

Učitavam sliku
"Primer otvorenog odzivnog prozora u okviru prozora klijnta".

Svaki ovakav prozor ima dugme "Odustani" ili "Izađi", kojim se pruža mogućnost odustajanja od operacije koju ovaj prozor treba da izvrši. Opcije koje se podešavaju u ovakvim prozorima obično su uvek podešene na neke inicijalne vrednosti, tako da operacija u uobičajenim uslovima može odmah da se izvrši, bez ikakvih dodatnih podešavanja (vidi sliku) (vidi sliku) Primer otvorenog odzivnog prozora za knjiženje dokumenata u finansijsko knjigovodstvo.

Učitavam sliku
"Primer otvorenog odzivnog prozora za knjiženje dokumenata u finansijsko knjigovodstvo".

Klikom na dugme "Knjiženje" iz zaglavlja dokumenta vrši se knjiženje u glavnu knjigu na način kako je to definisano pri definisanju vrsta dokumenata. U otvorenom prozor se definišu uslovi vezani za formiranje naloga ( da li će svi datumi dokumenata biti knjiženi u jedan nalog, da li će datum stavke biti jednak datumu naloga, da li se nalog odmah knjiži itd. ), a zatim klikom na dugme "Knjiženje" pokrene sama operacija knjiženja. Zatim se informacija da je proces završen kao i informacija o tome da li ima nesaldiranih naloga i koji su to nalozi.

Korisno je znati

Glavna karakteristika odzivnog prozora je da dok god je otvoren sprečava pristup bilo kojem drugom delu aplikacije. On čeka na odziv korisnika, odakle mu i naziv. Ovaj prozor se mora prvo zatvoriti da bi program mogao nastaviti rad.