Štampanje virmana GLAVNI MENI

Učitaj sliku
Štampa virmana - uplata
Učitaj sliku
Štampa virmana - isplata
Učitaj sliku
Štampa virmana - KUF
Učitaj sliku
Calculus 12 - Trejler

Prozor "Virman" je standardni prozor za štampanje virmana i poziva se klikom na ikonu "Virmani" na liniji alata iz različitih programa Calculus-a 12 (vidi sliku) (vidi sliku)Izgled virmana u Calculusu 12. Virmani se automatski pune podacima iz baze za selektovane dokumente, ali se podaci mogu dopuniti u samom virmanu pre štampanja.

Učitavam sliku
Virman za štampu.

Popunjavanje polja virmana

Korisno je znati

Obrasce platnih naloga u pismenoj formi potpisuju ovlašćena lica, čiji su potpisi deponovani kod pružaoca platnih usluga kod kojeg se vodi tekući račun korisnika platnih usluga. Na obrascima platnih naloga, pored potpisa, može biti stavljen i pečat korisnika platnih usluga, koji je deponovan kod pružaoca platnih usluga.

Tehnike štampanja virmana

Štampa je moguća sa i bez linija obrasca na virmanu i direktno zavisi od vrste štampača i vrste obrasca virmana za šrampu:

Trik

U slučaju da ste selektovali više virmana za štampi, pojedinačno virmane možete prelistati na ekranu pre štampanja tasterima sa tastature PageUp i PageDown.

Opcije za podešavanje štampe virmana

U prozoru su dostupne sledeće opcije za podešavanje štampe:

Vrste virmana

Razlikujemo dve vrste virmana - za uplati i isplatu: