Agenti prodaje GLAVNI MENI


Calculus 12
Osnovni podaci - aplikacioni meni
Calculus 12
Agenti prodaje - meni.
Calculus
Agenti prodaje.
Calculus 12
Calculus 12 - trejler

U glavnom meniju programa "Osnovni podaci" odaberite stavku "Tabele - Otvori - Organizaciona struktura i kadrovi - Agenti prodaje" ili kliknite na ikonu osnovnog menija "Agenti prodaje" ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Definicija pojma "Agent prodaje" i formiranje evidencije

Pod pojmom "agenti prodaje" u Calculusu 12 podrazumevaju se fizička ili pravna lica koja obavljaju prodaju za vašu firmu (agencije, komercijalisti, referenti prodaje, dileri, distributeri, zastupnici i sl.), a za koje vodite evidenciju o ostvarenoj prodaji. Formiranje evidencije agenata uslov je za generisanje izveštaja koji omogućavaju nagrađivanje (proviziju) prema ostvarenim rezultatima. Evidencija agenata prodaje omogućava da se na prodajnim dokumentima jednoznačno odredi ko je obavio prodaju, bez obzira kojoj grupi agenata pripada. Ova evidencija je neobavezna, odnosno na prodajnim dokumentima ne mora se navoditi agent prodaje.

Agenta definiše šifra (neobavezno) i naziv (obavezno). Postoje tri karakteristična slučaja, od kojih zavisi unos agenta ( vidi sliku ) (vidi sliku):

Calculus 12
"Agenti prodaje".
Napomena

Bez obzira što u bazi podataka imate radnike i komitente i neki agent potpada pod jednu od ove dve kategorije, vi ga, ako želite, možete definisati kao "običnog" agenta, ne vezujući ga za radnika ili komitenta. Ove veze su bitne, zbog mogućnosti dobijanja specifičnih izveštaja, naročito za radnike, zbog mogućnosti povezivanja sa programom za obračun zarada, na osnovu rezultata koje je agent ostvario u prodaji. Na vama je da odlučite da li vam je ovo bitno ili ne.

Veza komitenata i agenata prodaje

U desnom podprozoru "Kontaktira sa komitentima", za agenta koji je trenutno tekući (ima fokus), možete pobrojati sve komitente (kupce) sa kojima on kontaktira. Ova mogućnost koristi se kada je u vašem sistemu prodaje izvršena stroga podela, tako da svaki agent ima svoju grupu kupaca sa kojima sarađuje. Podela u programu nije toliko strogo definisana, i ne uvodi prevelika ograničenja u radu, tako da možete istog komitenta dodeliti za više agenata. Provera ovih veza vrši se u unosu prodajnih dokumenata, tako da se unosom kupca automatski popunjava i agent prodaje koji sarađuje s tim kupcem ( vidi sliku ) (vidi sliku). Ova veza vidi se, a može i da se definiše i sa strane komitenta, u prozoru "Komitenti" ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Pripadnost agenta grupi

U levom podprozoru "Pripada grupi", omogućeno je dodeljivanje agenta određenoj grupi i to od određenog datuma. Ovo je takođe neobavezna evidencija. Jedan agent može u nekom periodu (od nekog datuma), pripadati jednoj grupi, a onda dobrim (ili lošim) poslovanjem, zaslužiti da od određenog dana pređe u drugu grupu ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12
"Pripadnost agenta grupi".

Omogućena je hronološka evidencija pripadnosti grupi da bi za određene periode mogli da se dobiju ispravni izveštaji, na osnovu toga u kom je periodu agent pripadao kojoj grupi i koje je prodajne dokumente u tom periodu obradio. Detaljnije o grupama agenata pročitajte u poglavlju "Grupe agenata prodaje".

Volumen prodaje agenta

U filteru prozora "Agenti prodaje" kliknite na dugme "Vol," za obračun volumena prodaje agenta za period ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Calculus 12
"Volumen prodaje agenta".
Videti još

Štampani dokumenti

  • "Agenati prodaje" - izborom ovog prikaza na štampi će se dobiti spisak svih agenata prodaje

  • "Agenti prodaje sa komitentima" - izborom ovog prikaza na štampi će se dobiti spisak svih agenata i njihovih komitenata