Generisanje i dodela predefinisanih barkodova

Učitavam sliku
Artikli - Definisanje barkodova.
Učitavam sliku
Oslobađanje barkodova za ponovnu upotrebu
Učitavam sliku
Calculus 12 - trejler

Da otvorite prozor "Definisanje barkodova" u glavnom meniju programa "Osnovni podaci" odaberite stavku "Tabele - Otvori - Artikli i usluge - Artikli" ( vidi sliku ) (vidi sliku) ili klikom na ikonu osnovnog menija "Artikli" pa zatim u filteru prozora "Artikli" u sekciji dugmadi kliknite na dugme "Barkodovi".

U okviru prozora "Definisanje barkodova" pregld definisanih i dodeljenih barkodova artikala moguć je po grupi artikla, dokumentu i artiklu sa daljim sužavanjem pretrage po osobinama i vrednostima osobina ukoliko ih sam artikal poseduje, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitavam sliku
Prozor "Definisanje barkodova"

Klikom na polje "Generisani barkodovi" se prikazuju nova tri polja ("Maska", "Početni broj i "Ukupno BK") i dva dugmeta ("Formiraj BK" i "Dodeli BK").

Učitavam sliku
Polje za potvrdu "Generisani barkodovi"

Da biste generisali barkodove na osnovu maske potrebno je popuniti polje "Maska", početni broj u promenljivom delu maske (XXXX...) i koliko ukupno barkodova treba generisati. Na osnovu primera sa slike se klikom na dugme "Formiraj BK" generiše 999 barkodova.

Učitavam sliku
Polje maska za generisanje barkodova

Učitavam sliku
Generisani barkodovi

Za dodeljivaje slobodnih (neiskorišćenih) generisanih barkodova, koji su u prozoru desno obeleženi zelenom bojom, prvo se popuni polje "Grupa artikla" ili polje "Artikal" u filteru prozora. U prvom slučaju se slobodni barkodovi dodeljuju svim artiklima unete grupe (i svim kombinacijama njihovih rastera, ukoliko postoje), dok se u drugom dodela odnosi samo na uneti artikal. Klikom na dugme "Dodeli BK" se dodeljuju slobodni barkodovi (u primeru je korišćena grupa artikala ADAMO J-18 -m.slip gace.

Učitavam sliku
Izbor grupa i artikala za dodeljivanje slobodnih barkodova

U levoj oblasti prozora se nakon dodele prikazuju artikli i kombinacije rastera (ukoliko postoje) sa dodeljenim barkodovima. Generisani barkodovi postaju zauzeti i prikazuju se u prozoru desno crvenom bojom.

Učitavam sliku
Dodeljeni barkodovi

Kada sve kombinacije rastera ne moraju imati barkod, iz leve oblasti prozora možemo izbrisati takve stavke (tj. vrednosti rastera). Standardnom procedurom brišemo stavke, zatim snimimo da bi se izmene sačuvale u bazi.

Učitavam sliku
Oslobađanje barkodova za ponovnu upotrebu

Nakon snimanja u levoj oblasti prozora su uklonjene odabrane kombinacije rastera, dok se u desnoj oblasti prozora mogu videti barkodovi koji su bili zauzeti, a brisanjem iz prethodnog koraka su postali raspoloživi i prikazani su zelenom bojom. U primeru su izbrisane sve kombinacije rastera kojima je veličina XXL, i barkodovi 5009134570040, 5009134570088, ... su obojeni u zeleno, tj. raspoloživi za novu dodelu.

Učitavam sliku
Barkodovi koji su ponovo dostupni za dodelu

Ručno unošenje barkodova za vrednosti rastera

Ako je u filteru prozora barkodova popunjeno polje "Grupa artikala", tada se korisniku u spisku u levoj oblasti prozora u padajućim listama kolona "Osobina 1", "V1", "Osobina 2", "V2", "Osobina 3", "V3" prikazuju samo one osobine i vrednosti osobina koje pripadaju navedenoj grupi.

Time se olakšava korisniku ručno unošenje barkodova i vrednosti rastera, ukoliko postoji više grupa artikala koje imaju iste ili slične osobine i vrednosti osobina.

Generisanje težinskog barkoda

Takozvani težinski barkod (Weight Barcode) koji generišu elektronske vage po pravilu ima prvu cifru 2 (dva) a drugu od 1 do 9, i to je pokazatelj da je barkod težinski. Zatim od treće do sedme cifre, 5 (pet) cifara predstavljaju šifru artikla, sledećih 5 (pet) prikazuje količinu (kom), masu (gr), itd., pa tako ako stoji 2100798002854 (21 00798 00285 4), šifra artikla je 798, količina je u ovom slučaju 285 gr (0,285 kg) i na kraju je kontrolni broj 4. Naravno radi lakše orijentacije, svaka odštampana nalepnica pored težinskog bar koda sadrži i cenu po jedinici mere, šifru artikla ili PLU kod (Price look-up Codes), izmerenu masu, datum prodaje i iznos za plaćanje ( vidi sliku ) (vidi sliku). Rešenja za barkodiranje proizvoda promenljivih mera su nacionalna rešenja. Ona nisu namenjena korišćenju izvan zemlje. Kompanije koje izvoze mora da usvoje rešenja u skladu sa pravilima koja važe u zemlji uvoza (detalji su dostupni kod nadležne nacionalne GS1 organizacije).

Učitavam sliku
Barkodiranje proizvoda promenljivih mera
Važno

Calculus Kasa čita težinske barkodove koji počinju sa 28.

Pretpostavimo da želite da kreirate ili proverite težinski bar kod za izmereni suhomesnati proizvod, šifra proizvoda 798. Otvorite prozor "Artikli" i kliknite na dugme "Barkodovi" i obavezno potvrdite ček polje "Generisani barkodovi".

Maska tog težinskog bar koda može (*) biti sledeća: 210079X00285C. 21 - prefiks za proizvod promenljive težine (*može biti od 21 do 29), 0079X - maska za dodavanje šifara, 00285 - težina u gramima 285gr (0,285kg), C - kontrolni broj.

Kad postavite da je početni broj 8 i da se generiše samo jedan bar kod onda će X biti 8, odnosno šifra 798. Težinski bar kod će biti generisan kao 2100798002854. Cifra 4 je kontrolni broj, ( vidi sliku ) (vidi sliku).

Učitavam sliku
Generisanje težinskog barkoda u prozoru "Definisanje barkodova"