Logotip, futer, pečat i potpis

Učitaj sliku
Heder
Učitaj sliku
Futer
Učitaj sliku
HEDER I FUTER ZA ŠTAMPANA DOKUMENTA

U Calculus-u 12 niz izlaznih dokumenata prilikom štampanja opciono može koristiti bitmapirano zaglavlje i podnožje (slike u Windows BMP formatu). Reprezentativan dokument te vrste je faktura (račun). Zaglavlje fakture generalno sadrži naziv vašeg preduzeća ili logotip, kontakt informacije (adresu, telefone, faks, e-poštu, Internet domen i sl.), poslovne slogane i stečene sertifikate. Ovde ćemo pokazati kako da prilagodite štampu, napravite i podesite BMP slike zaglavlja (heder) i podnožja (futer) Vaših štampanih dokumenata (računa, otpremnica i dr.). Pored zaglavlja i podnožja u Calculus-u 12 možete postaviti zaglavlje na engleskom jeziku i automatsku štampu skeniranog pečata preduzeća i potpisa odgovornog lica u BMP formatu.

Prilagođavanje zaglavlja i podnožja dokumenata za štampuVrh

Da biste prilagodili štampu zaglavlja (heder, eng. Header), podnožja (futer, eng. Footer), pečata i potpisa potrebno je pripremiti sledeće:

  1. Obezbedite sve potrebne podatke o preduzeću i bitmapu sa logom Vašeg preduzeća;
  2. Skenirajte pečat preduzeća i potpis direktora, odnosno zakonskog zastupnika;
  3. Preuzmite šablone za izradu hedera i futera prema uputstvu koje sledi;
  4. Dizajnirajte ili idejno skicirajte izgled zaglavlje (hedera) dokumenata Vašeg preduzeća;
  5. Dizajnirajte ili idejno skicirajte podnožje (futer) dokumenata Vašeg preduzeća.
Napomena


Ukoliko koristite već unapred štampane obrasce koji sadrže zaglavlje i podnožje tzv. memorandume i koristite ih prilikom štampanja izlaznih dokumenata nema potrebe da kreirate slike hedera i futera.

Prethodno skenirane ili dizajnirane grafičke fajlove neophodne za izradu hedera, futera, pečata i potpisa snimite u jednu od fascikli u okviru Windows sekcije - Slike (Pictures).

Savet

Slike, odnosno grafička rešenja snimite u JPG, PNG ili BMP format i u rezoluciji minimalno 200 dpi. Skraćenica dpi označava tačke po inču, što daje informacije o gustini elementa slike. Grafika od na primer 1000 piksela daje sliku širine 12,7 cm kada se štampa na 200 dpi. U kome god formatu da obrađujete slike, na kraju obrade slika koja predstavlja logo, futer, potpis ili pečat mora biti snimljena u BMP format i ne veća od 50 KB ukoliko često koristite tzv. grupnu štampu. Naravno, veličina BMP slike može biti i nekoliko MB ali takva slika može praviti problem prilikom štampe ukoliko Vaš printer nema dovoljno velik međuspremnik (buffer) što će se naročito odraziti na brzinu grupne štampe. Kako biste izbegli navedene probleme maksimalno optimizujte Vaše grafičko rešenje kako biste dobili sliku koja zauzima što manje memorijskog prostora a da pritom zadrži zadovoljavajući kvalitet na štampanom dokumentu.

U našem primeru su to skenirani potpis odgovornog lica, skenirani pečat firme, skenirani logo firme, skenirani ili pripremljeni podaci iz registra (matični broj, šifra delatnosti i PIB), skenirani QR kod sa osnovnim podacima o preduzeću, pripremljen ili skeniran futer i pripremljeni ili skenirani podaci sa adresom, telefonima i adresama elektronske pošte preduzeća.

U vašem primeru broj potrebnih fajlova može biti veći ili manji i direktno zavisi od količine podataka i dizajna.

Pomoć

Da preuzmete šablone za izradu grafičkih fajlova potrebnih za štamu dokumenata unesite u vaš internet pretraživač adresu "http://calculus-portal.rs/preuzimanje.html" ili kliknite na link: Grafički fajlovi za brzu izradu logotipa, futera, pečata i potpisa, za preuzimanje.

Ukoliko navedeni link ne radi u pretraživač unesite adresu "https://calculus-portal.rs" i iz glavnog menija sajta portala potvrdite stavku Preuzimanje. Na stranici za preuzimanje fajlova pronađite sekciju pod naslovom "PREUZMITE FAJLOVE ZA IZRADU MEMORANDUMA".

Klikom na link: Grafički fajlovi za brzu izradu logotipa, futera, pečata i potpisa započeće proces preuzimanja zipovanog fajla koji kod različitih pregledača može biti nešto drugačiji nego u našem primeru.

Sačekajte izvesno vreme dok se fajl preuzima. Po završenom preuzimanju proverite da li je fajl korektno preuzet. Iskopirajte fajl "logo.zip" iz sekcije Downloads desnim klikom miša i u okviru kontekstnog menija odaberite stavku Copy.

Pređite na Windows sekciju Documents. U okviru ove sekcije pronađite otvorite fasciklu pod nazivom Calculus. U fascikli Calculus pronađite i otvorite podfasciklu Calculus12 i u okviru nje pronađite i otvorite podfasciklu PrintForms.

Premestite fajl logo.zip u fasciklu PrintForms desnim klikom miša i iz kontekstnog menija izaberite stavku Paste. Raspakujte fajl logo.zip u istu fasciklu. Sada su u fasciklu PrintForms dodata pet nova blanko fajla sa ekstenzijom BMP: logo.bmp, logo_izvoz.bmp, futer.bmp, pecat.bmp i potpis.bmp. Ovi fajlovi će Vam biti šabloni za izradu hedera, futera, pečata i potpisa.

Ukoliko ste početnik za obradu grafičkih fajlova koristite Windows program za crtanje Paint. U sekciji Documents fascikla PrintForms sadrži blanko BMP fajlove. Da im pristupite otvorite fasciklu Calculus, zatim fasciklu Calculus12 i podfasciklu PrintForms.

PrintForms fascikla sadrži sve fajlove potrebne Calculus-u 12 za pravilan prikaz štampi. Ona sadrži i ZIP fajl koji se ne koristi ali ga nemojte brisati dok ne budete zadovoljni postignutim dizajnom.

Učitajte u program Paint fajl logo.bmp. Podesite radnu površinu Paint-a kako biste videli kompletnu sliku logo.bmp. Sada učitajte prvi grafički element u fajl logo.bmp. Kliknite na listić Home. U okviru ovog lista kliknite na dugme Paste a zatim na stavku Paste from.

Otvorite sekciju Pictures koja sadrži sve potrebne grafičke elemente za izradu hedera i učitajte prvi elemenat grafike. U ovom primeru je to fajl sa nazivom skenirani_logo_firme.png.

Pozicionirajte učitani logo na željeno mesto. Ponovite ovaj postupak za svaki grafički elemenat vašeg dizajna. U ovom primeru postavićemo još i fajl koji sadrži adresu preduzeća, telefone i e-mail a zatim fajl koji sadrži podatke o registraciji preduzeća - matični broj, PIB i šifru delatnosti i QR kod koji sadrži osnovne podatke preduzeća za digitalno očitavanje. Snimite fajl logo.bmp. Proverite dimenzije fajla logo.bmp koje moraju biti 2185 x 503 piksela (vidi sliku) (vidi sliku)Heder na štampi dokumenta.

Učitavam sliku
"Heder na štampi dokumenta".
Korisno je znati

.
Ukoliko Vam je neophodno i zaglavlje (heder) na engleskom jeziku, npr. za štampu faktura za robu namenjenu izvozu, ponovite prethodnu proceduru s tim što će te koristiti šablon logo_izvoz.bmp (vidi sliku) (vidi sliku)Heder na štampi dokumenta na engleskom jeziku.

Otvorite fajl futer.bmp i kao u prethodnom primeru pristupite učitavanju elemenata dizajna. Fajl futer.bmp mora biti dimenzija 2185 x 472 piksela. Fascikla PrintForms sada sadrži završene fajlove logo.bmp i futer.bmp. Snimite fajl futer.bmp (vidi sliku) (vidi sliku)Futer na štampi dokumenta.

Učitavam sliku
"Futer na štampi dokumenta".
Napomena

Važno je znati da futer nije obavezan elemenat štampe.

Otvorite u Paint-u i fajl pecat.bmp kako biste učitali skenirani pečat preduzeća. Pozicionirajte pečat tačno na sredinu bez obzira kakvog je oblika - okruglog ili četvrtastog. Fajl pecat.bmp mora biti dimenzija 379 x 383 piksela. Snimite fajl pecat.bmp (vidi sliku) (vidi sliku)Pečat preduzeća na štampi dokumenta.

Učitavam sliku
"Pečat preduzeća na štampi dokumenta".
Napomena

Pečat nije obavezan elemenat štampe i može se uključiti kao opcija na štampi.

Otvorite u Paint-u i fajl potpis.bmp kako biste učitali skenirani potpis odgovornog lica. Pozicionirajte skenirani potpis tačno na sredinu. Fajl potpis.bmp mora biti dimenzija 758 x 177 piksela. Snimite fajl potpis.bmp (vidi sliku) (vidi sliku)Potpis direktora na štampi dokumenta. Sada fascikla PrintForms sadrži sve neophodne fajlove za štampu dokumenata.

Učitavam sliku
"Potpis direktora na štampi dokumenta".
Napomena

Potpis nije obavezan elemenat štampe i može se uključiti kao opcija na štampi.

Pokrenite Calculus 12 glavni aplikacioni meni i pokrenite aplikaciju Trgovina. Prijavite se i kliknite na taster "Potvrdi". Iz glavnog menija birajte Opcije - Opcije programa i izaberite listić sa nazivom Štampe (vidi sliku) (vidi sliku)Opcije - Opcije programa: listić "Štampe".

Učitavam sliku
"Opcije - Opcije programa: listić "Štampe"".

Za prijavu hedera programu kliknite na ikonicu fascikle polja Logotip preduzeća. U novootvorenom navigacionom prozoru kliknite na fajl sa nazivom logo.bmp, zatim na taster Potvrdi (vidi sliku) (vidi sliku)Izbor putanje do bitmape: "logo.bmp".

Učitavam sliku
Izbor putanje do bitmape: "logo.bmp".

Za prijavu futera programu kliknite na ikonicu fascikle polja Futer preduzeća. U novootvorenom navigacionom prozoru kliknite na fajl sa nazivom futer.bmp, zatim na taster Potvrdi (vidi sliku) (vidi sliku)Izbor putanje do bitmape: "futer.bmp".

Učitavam sliku
Izbor putanje do bitmape: "futer.bmp".

Za prijavu potpisa programu kliknite na ikonicu fascikle polja Potpis preduzeća. U novootvorenom navigacionom prozoru kliknite na fajl sa nazivom potpis.bmp, zatim na taster Potvrdi (vidi sliku) (vidi sliku)Izbor putanje do bitmape: "potpis.bmp".

Učitavam sliku
Izbor putanje do bitmape: "potpis.bmp".

Za prijavu pečata programu kliknite na ikonicu fascikle polja Pečat preduzeća. U novootvorenom navigacionom prozoru kliknite na fajl sa nazivom pecat.bmp, zatim na taster Potvrdi. Kliknite na taster Primeni (vidi sliku) (vidi sliku)Izbor putanje do bitmape: "pecat.bmp".

Učitavam sliku
Izbor putanje do bitmape: "pecat.bmp".
Važno

Obavezno kliknite na taster Primeni kako bi promene bile snimljene.

Sada u istom dijalog prozoru "Opcije programa..." birajte listić "Štampa prodajnih dokumenata ". U okviru ovog listića podešavaju se opcije štampi i izgleda štamanih dokumenata prodaje. Potvrdite opcije za prikaz futera, pečata i potpisa po želji. Po završenom poslu kliknite na taster Primeni i zatim na taster Potvrdi (vidi sliku) (vidi sliku)Podešavanje opcija za štampanje hedera, futera, pečata i potpisa..

Učitavam sliku
Podešavanje opcija za štampanje futera, pečata i potpisa.

Logotip, futer, pečat i potpis definisani u OJVrh

Otvorite prozor za unos i ažuriranje organizacionih jedinica Osnovni podaci - Organizaciona struktura firme, razgranajte strukturu klikom na korenu organicazionu jedinicu (desni klik - Razgranaj sve). U razgranatom stablu selektujte organizacionu jedinicu kojoj dodeljujete logo. Popunite polja Logo, Futer, Pečat, Potpis. Nazivi moraju biti jedinstveni, (vidi sliku) (vidi sliku)Logotip, futer, pečat i potpis definisani u OJ..

Učitavam sliku
Logotip, futer, pečat i potpis definisani u OJ.

Provera izgleda štampanog dokumentaVrh

U programu Trgovina otvorite prozor za obradu faktura. U prozoru klijentu Dokumenti - Faktura kliknite na taster Nađi. Na radnom meniju kliknite na taster Print. U otvorenom dijalog prozoru iz padajućeg menija Izaberi dokument, birajte stavku Faktura i kliknite na taster Pregled. Po potrebi uvećajte pregled klikom na taster i uverite se da li su svi prikazi postavljeni u opcijama štampe vidljivi na dokumentu spremnom za štampu. Odštampajte dokument. Klikom na taster odustani zatvorite dijalog prozor štampe (vidi sliku) (vidi sliku)Podešavanje opcija za štampanje hedera, futera, pečata i potpisa..

Učitavam sliku
Podešavanje opcija za štampanje futera, pečata i potpisa.
Savet

Za dalja podešavanja iz glavnog menija programa Trgovina birajte "Opcije - Opcije programa...". Izaberite listić Štampa prodajnih dokumenata i podesite opcije štampi prema vašem zahtevu. Zatim potvrdite promene klikom na tastere Primeni i Potvrdi. Na liniji alata kliknite na ikonicu Print kako biste u okviru dijalog prozora Dokumenti za printer proverili izgled dokumenta za štampu posle promene opcija na štampi dokumenta.

Ukoliko ste zadovoljni izgledom štampanog dokumenta ovim su sva podešavanja izgleda i štampe memoranduma Calculus-a 12 završena.

Važno

Po završetku kreirane bitmape obavezno presnimite na svaki računar na kojem imate instaliran Calculus12. Upbičajena putanja je: C:\Users\Public\Documents\Calculus\Calculus12\PrintForms.

Štampe na engleskom jeziku

Ukoliko su Vam neophodne štape dokumenata na engleskom jeziku pročitajte poglavlje ovog uputstva Štampe.

Učitavam sliku
"Heder (logo na engleskom) na štampi dokumenta za izvoz".
Video lekcija

Za više informacija o načinu kreiranja hedera i futera pogledajte video prezentaciju: HEDER I FUTER ZA ŠTAMPANA DOKUMENTA (pogledaj video)
.