Žiro računi na štampi

Učitaj sliku
Žiro račun na štampi fakture
Učitaj sliku
Više žiro računa na štampi fakture
Calculus 12
Calculus 12 - Trejler

Žiro računi na štampi prodajnog dokumentaVrh

Žiro računi definisani u prozoru "Organizaciona struktura firme" biće automatski dodeljeni izlaznim prodajnim dokumentima kao što su ponuda, profaktura i faktura ukoliko je u listiću za unos žiro računa i blagajni "Žiro i blag." za žiro račun potvrđeno ček polje koje određuje koji će žiro računi biti na štampi kao podatak kupcu o uplatnom računu za fakturisani iznos "Za fakt.", (Vidi sliku) (vidi sliku)Organizaciona struktura firme: Žiro račun označen za fakturisanje..

Učitaj sliku
Organizaciona struktura firme: Žiro račun označen za fakturisanje.

Žiro račun za koji je potvrđeno polje za fakturisanje biće prilikom formiranja nove fakture automatski dodat u listić (tab) "Žiro račun" u zaglavlju fakture, (Vidi sliku) (vidi sliku)Žiro račun u zaglavlju fakture - listić "Žiro račun"..

Učitaj sliku
Žiro račun u zaglavlju fakture - listić "Žiro račun".

Ukoliko je žiro račun označen za fakturisanje ili je izričito naveden u vrstama dokumenata za tip dokumenta na štampi će biti prikazan i žiro račun posle teksta "Tekući račun:", (Vidi sliku) (vidi sliku)Žiro račun na štampi..

Učitaj sliku
Žiro račun na štampi.
Calculus pravilo

Na štampi prodajnog dokumenta biće štampan žiro račun samo ukoliko je u organizacionoj strukturi u listiću bar jedan uneti žiro račun označen za fakturisanje ili je izričito naveden u vrstama dokumenata za tip dokumenta.

Štampa deviznog žiro računa na štampi izvozne faktureVrh

Ukoliko je potrebno da za izvoznu fakturu vežete devizni žiro račun i štampate ga na izvoznoj fakturi potrebno je da u prozoru "Organizaciona struktura firme" u listiću za unos žiro računa i blagajni "Žiro i blag." bude potvrđeno ček polje "Dev." za svaki devizni žiro račun i da u vrstama dokumenta za izvoznu fakturu vežete devizni račun, (Vidi sliku) (vidi sliku)Dodeljivanje deviznog žiro računa izvoznim fakturama..

Učitaj sliku
Dodeljivanje deviznog žiro računa izvoznim fakturama.

Više žiro računa na štampi prodajnog dokumentaVrh

Ukoliko je potrebno da više žiro računa bude prikazano na štami potrebno je da u prozoru "Organizaciona struktura firme" u listiću za unos žiro računa i blagajni "Žiro i blag." bude potvrđeno ček polje "Za fakt." za svaki žiro račun koji želite da se pojavi na štami, (Vidi sliku) (vidi sliku)Organizaciona struktura firme: Žiro računi označeni za fakturisanje i prikaz na štampi..

Učitaj sliku
Organizaciona struktura firme: Žiro računi označeni za fakturisanje i prikaz na štampi.

Žiro računi za koje je potvrđeno polje za fakturisanje biće prilikom formiranja nove fakture automatski dodati u listić (tab) "Žiro račun" u zaglavlju fakture, (Vidi sliku) (vidi sliku)Žiro računi u zaglavlju fakture - listić "Žiro račun"..

Učitaj sliku
Žiro računi u zaglavlju fakture - listić "Žiro račun".

Svi žiro račun označeni za fakturisanje u organizacionoj strukturi firme biće prikazani na štampi posle teksta "Tekući račun:", (Vidi sliku) (vidi sliku)Više žiro računa na štampi..

Učitaj sliku
Više žiro računa na štampi.
Važno

Kako biste omogućili štampu više žiro računa na prodajnom dokumentu uverite se da je u prozoru "Vrste dokumenata" za tip prodajnog dokumenta, npr. "Faktura" u listiću (tabu) "Vrsta" polje za unos tekućeg računa "Tek.račun:" prazno, odnosno ne sadrži nijedan od definisanih žiro računa, (Vidi sliku) (vidi sliku)Polje "Tek.račun:" mora biti prazno za štampu više žiro računa..

Calculus pravilo

Prodajnim dokumentima koji su već formirani neće biti automatski dodat novi žiro račun na štampi i ako je žiro računu dodat status za fakturisanje. Ukoliko želite da i ranije formirani prodajni dokumenti sadrže novododati žiro račun uđite u prozor prodajnih dokumenata, npr. faktura, i u listiću (tabu) "Žiro računi" dodajte novi red i unesite željeni žiro račun za prikaz na štampi dokumenta ili klikom na taster "Ubaci sve račune" pridodajte sve žiro račune fakturi.