Komande tastature i miša u Calculus-u 12 GLAVNI MENI

Većini komandi u Calculus-u 12 može se brzo pristupiti preko tastature. Radi vaše udobnosti, navodimo te prečice.

Pravila o upotrebi tastature i miša

Takozvani digitajzeri miš, track-ball ili tuch pad aktivno se koriste u svim Windows aplikacijama ali za profesionalce i one koji nisu navikli na rad sa mišem imamo dubru vest – miš vam nije neophodan. Korisnici koji se mišem koriste u Windows-u znaće da ga i ovde koriste. Poznato je da na operatere koji su navikli da stalno drže prste na tastaturi deluje frustrirajuće stalno podizanje ruke da bi nešto obavili mišem. Za njih dajemo detaljan pregled tastera prečica koji u potpunosti eliminišu potrebu za mišem. Operateri koji za unos podataka aktivno koriste slepo kucanje mogu koristeći tastere prečice i tako mnogo brže unositi podatke od operatera koji aktivno koriste miš za istu svrhu.

Napomena

Tasteri prečice su kombinacija više od jednog tastera za izvršavanje neke Windows komande. Na primer prečica CTRL+U zamenjuje izbor Ubaci red iz menija Obrada.

Napomena

Opcije menija preko tastature se biraju pritiskom na slovo koje je jedino podvučeno u nazivu komande. Na primer komanda otvaranje menija Obrada omogućena je pritiskom na taster B. Taster Altse koristi za aktiviranje mogućnosti sa glavnog menija.

Taster Tab se koristi za takozvanu izmenu fokusa. Izmena fokusa je redosled po kome se kursor pomera od polja do polja kad god se pritisne taster Tab.

Notacija koju koristimo za označavanje zadatih komandi putem tasterskih prečica

Znak plus (+) - “Pritisnite Ctrl + U” znači da prvo pritisnete taster Ctrl i ne otpuštajući ga pritisnete taster U a potom otpustite oba tastera + (plus)
Znak zarez (,) - “Pritisnite Alt, G, T” znači da pritiskate i otpuštate svaki taster po redu kako su navedeni. “Pritisnite Alt + G,T znači da istovremeno pritisnete tastere Alt i taster G a zatim da ih otpustite i odmah pritisnete taster T. , (zarez)
Pritisnite taster Alt da biste aktivirali liniju glavnog menija. Alt
Pritisnite i držite taster Šift na tastaturi i istovremeno levim tasterom miša pokažite na objekat i kliknite levim tasterom mišaŠift + LT Mouse
Pokažite kursorom miša na objekat i pritisnite desni taster miša DT Mouse
Pritisnite taster Escape na tastaturi za poništavanje prethodne komande Esc
Pritisnite taster Tab na tastaturi da pređete u susedno polje Tab
Kontrola jezička listića. Postavite sa tab fokus a strelicom birate jezičak listića Tab Control, strelica
Pritisnite istovremeno taster Šift i Tab na tastaturi da se vratite u prethodno polje Šift + Tab

Tasteri prečice za Tab Page (Jezičak listića)

Sledeći jezičak listića (Tab page) ili strelica desno - fokus mora  biti na jezičku listića. Alt Gr + Tab
Prethodni jezičak listića (Tab page) ili strelica levo - fokus mora  biti na jezičku listića. Alt Gr + Shift + Tab

Tasteri prečice za Windows radnu površinu (Desk Top)

Prelazak iz jedne u drugu otvorenu aplikaciju sa radne površine ALT + ESC
Otvaranje Windows START menija CTRL + ESC

Tasteri prečice za Windows liniju poslova (Task Bar)

Prelazak iz aplikacije u aplikaciju sa linije poslova ALT + TAB

Tasteri prečice za Windows aplikacije

Zatvaranje tekuće aplikacije ALT + F4
Uspostavljanje/ukida fokus nad tekućom aplikacijom ALT + F6

Tasteri prečice za glavni meni

Fokusiranje glavnog menija aplikacije. Pozicioniranje tasterima strelice, Izbor tasterom ENTER ALT

Tasteri prečice za aktivni prozor

Kontrolni meni glavnog prozora aplikacije ALT + SPACEBAR
Kontrolni meni aktivnog prozora aplikacije ALT + _
Otvori prozor sa stavkama dokumenta ALT + S
ZATVORI - zatvaranje aktivnog prozora CTRL + F4
Prelazak iz prozora u prozor aktivne aplikacije CTRL + F6
Pozivanje prozora za kontrolu štampe CTRL + P
Snimi kao (export podataka) CTRL + M
Osvežavanje padajućih lista prozora F6

Tasteri prečice za kontrolu stabla menija

Ubaci podređeni CTRL + B

Tasteri prečice za kontrolu zapisa (sloga)

UBACI - Ubaci novi red (novi dokumenat ili stavku) CTRL + U
IZBACI - Izbaci (obriši) red (dokumenat ili stavku) CTRL + I
SNIMI - Snimi željeni podatak, dokumet ili stavku CTRL + S
KOPIRAJ -Kopiraj u novi red (sadržaj celog sloga) CTRL + R
SELEKTUJ SVE - selektuj sve stavke (redove) CTRL + L
Selektuj zapis – deselektuj zapis CTRL + SPACEBAR
Selektovanje više zapisa: kontinualno ili diskontinualno. Pritisni i drži taster CTRL, kratko pritisni taster SPACE (razmaknica) da selektuješ slog, pritisni strelicu da pređeš na novi slog. Ponovi. Alternativa: Pritisni i drži CTRL i desni klik na slog, desni klik na sledeći ili bilo koji drugi i tako redom po potrebi. CTRL + SPACE
(STRELICE)
Postavlja/ukida fokus ekućeg zapisa SPACE
Skok na prvi zapis CTRL + HOME
Skok na poslednji zapis CTRL + END
Listanje stranica sa zapisima na gore Page Up
Listanje stranica sa zapisima na dole Page Down
Skok na sledeći zapis ENTER
Skok na prethodni zapis ŠIFT + ENTER

Tasteri prečice za kontrolu polja

Kopiraj kolonu (ili nadređeno polje) CTRL + K
Kopiraj u novi red CTRL + R
Poništava unos i vraća na vrednost pre unosa CTRL + Z
Iseci – ukloni (kopira u Clipboard  i briše) CTRL + X
Kopiraj – kopira izbor u Clipboard CTRL + C
Zalepi–prenosi sadržaj Clipboarda na lokaciju kursora CTRL + V
Selektuj ceo tekst CTRL + A
Nađi – otvara okvir za pronalaženje teksta
CTRL + F
Zameni – otvara okvir za zamenu teksta
CTRL + H
Ubaci specijalni znak CTRL + E
Prelazak na sledeće polje u slogu (fokus na polje) TAB
Vraćanje na prethodno polje u slogu SHIFT + TAB
Otvaranje – zatvaranje padajuće liste. Strelice za izbor F4
Poništava promenu u tekućem polju ESC
Briše ceo izbor ili karakter desno od kursora DELETE
Briše ceo izbor ili karakter levo od kursora BACKSPACE
Pomera kursor do početka reda u polju HOME
Pomera kursor do početka polja u polju sa više redova CTRL+HOME
Pomera kursor do kraja reda u polju END
Pomera kursor u desno do kraja reda >
Pomera kursor u desno za jednu reč u slogu CTRL + >
Pomera kursor u levo za jednu reč u slogu CTRL + <
Osvežavanje aktivne padajuće liste F5
Izlistava aktivnu padajuću listu ALT + F5

Aktiviranje uputstva

Uputstvo F1
Uputstvo za prozor
Schift + F1

Trik

1. Samo kontrolni objekat koji ima fokus može primiti komandu preko tastature ili miša.
2. Dvoklikom miša na zapis (red), u velikom broju slučajeva možete otvoriti stavke dokumenta ili drugi dokument. Najčigledniji primer je dvoklik na izlistane redove faktura u prozoru "Fakture" kada se otvaraju stavke fakture. Drugi primer su kartice artikala - dvoklikom na red u okviru stavki kartice artikla otvarate dokument na osnovu kojeg je nastao red u kartici. Npr. dvoklikom na red sa izlazom robe iz magacina otvorićete stavke otpremnice po kojoj je roba izašla iz magacina.