Barkodiranje i deklarisanje robe od 31.01.2020. godine

Calculus 12
Artikli - dugme "Barkodovi"
Calculus 12
Artikli sa dodeljenim barkodovima
Calculus 12
Izvezena tabela barkodova
Calculus 12
Popunjena GS1 tabela
Calculus 12
Calculus 12 - trejler

Deklarisanje proizvoda u Calculus-uVrh

Roba stavljena u promet mora imati deklaraciju koja sadrži podatke o nazivu i vrsti robe, sastavu i količini, kao i druge podatke u skladu sa posebnim propisima i prirodom robe, a naročito podatke o proizvođaču, zemlji porekla, datumu proizvodnje i roku upotrebe, uvozniku, kvalitetu (klasi), mašinski čitljiv kod - GTIN barkod ili QR kod, kao i upozorenje na eventualnu opasnost ili štetnost robe.

Savet

Više na temu deklarisanja robe i proizvoda o pročitajte u poglavlju - "Deklaracije i nalepnice".

Sadržaj deklaracije

Svi podaci štampani na deklaraciji moraju biti navedeni na jasan, lako uočljiv i čitljiv način, na srpskom jeziku, na ćiriličkom ili latiničkom pismu. Deklaracija može da sadrži i podatke na stranim jezicima, kao i žig, i druge podatke kojima se bliže identifikuju roba i njena svojstva.

Korisno je znati

U skladu sa odredbom člana 34. stav 1. Zakona o trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019) roba u trgovini na malo mora da sadrži deklaraciju koja sadrži sledeće podatke:

• naziv i vrsti robe;
• tip i model u skladu sa prirodom robe;
• količinu izraženu u jedinici mere ili komadu u skladu sa svojstvima robe;
• poslovno ime proizvođača;
• roba iz uvoza poslovno ime uvoznika i zemlje proizvodnje;

Proizvođači, a za robu iz uvoza uvoznici, dužni su da obeleže robu deklaracijom sa tačnim podacima iz stava 1. ovog člana 34. Zakona o trgovini.

Isticanje deklaracije

Deklaracija mora biti lako uočljiva i da se istakne na jedan od sledećih načina:

• na robi ili na njenom pakovanju (uključujući privezak, etiketu, alkicu, omot i sl.);
• neposredno pored robe na mestu prodaje;
• u katalogu ili drugom materijalu sa ponudom te robe koji je besplatno dostupan potrošačima pre kupovine na prodajnom mestu.

U online trgovini trgovci su dužni da učine dostupnim podatke potrošaču pre kupovine u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan.
Odredbom člana 34. stav 8. Zakona, propisano je da roba pored deklaracije koja sadrži gore navedene podatke mora biti označena mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom i dr.). Svi proizvodi u maloprodaji od 31. januara na deklaraciji moraju da imaju mašinski čitljivu oznaku , kao što je barkod (Barcode) ili kju-ar kod (QR Code).

Važno

Deklaraciju mora da obezbedi proizvođač ili uvoznik dok trgovac ne sme da stavi u promet robu bez deklaracije. Podaci moraju da budu navedeni na jasan, lako uočljiv i čitljiv način, na srpskom jeziku, na ćiriličkom ili latiničkom pismu.

Barkodiranje proizvoda u Calculus-uVrh

U Calculus se barkodovi generišu automatski prema šablonu koji ste dobili od GS1 organizacije.

Program će automatski dodeliti bar kodove svim artiklaima u bazi iz seta barkodova koje ste dobili. Potrebno je da mi dostavite prvi i poslednji barkod iz seta ili celi spisak da Vam napišem kratko uputstvo kako da dodelite u jednom koraku barkodove.

Korisno je znati

Globalni broj trgovinske jedinice (Global Trade Item Number – GTIN) koristi se za jedinstvenu identifikaciju trgovinskih jedinica. Sa druge strane, QR kod predstavlja matrični kod, ili dvodimenzionalni barkod.

Preporučujemo Vam da pre nego što nastavite sa čitanjem prvo pročitate Calculus uputstvo za dodelu barkodova: - "Generisanje i dodela predefinisanih barkodova".

EAN/UPC bar kodovi - GTIN 8, 12, 13 i 14

GTIN je najšire korišćen sistem identifikacije u svetu, sa garantovano globalno jedinstvenom strukturom:

Calculus 12
Slika 1. GS1 struktura GTIN (izvor http://www.gs1yu.org/ )
Calculus 12
Slika 2. GS1 kompanijski prefiks (izvor http://www.gs1yu.org/ )

Postupak definisanja i dodele barkodova

GS1 organizacija u Srbiji će vam dodeliti nacionalni set barkodova. Za više informacija obratite im se na e-mail adresu office@gs1rs.org. Dobićete Excel tabelu sa spiskom dodeljenih barkodova. Format Excel tabele predstavljen je na linku: "Tabela GTIN barkodova".

Definisanje maske za formiranje barkodova

Da otvorite prozor za definisanje i formiranje barkodova iz glvnog menijaa aplikacije "Trgovina" birajte "Osnovni podaci -> Artikli" i kliknite u okviru filtera u sekciji sa dugmadima na dugme "Barkodovi".

Calculus 12
Slika 3. Artikli - dugme "Barkodovi"

U prozoru "Definisanje barkodova" potvrdite opciju "Generisani barkodovi" kako bi se pojavila sekcija za kreiranje barkod maske, formiranje i dodelu barkodova.

Calculus 12
Slika 4. Polje za potvrdu "Generisani barkodovi"

Postavite masku u polje "Maska:" na osnovu koje će se automatski formirati barkodovi. U masci barkoda mogu da se koriste slova i cifre. GTIN 13 barkod sadrži 13 (trinaest) cifara a od toga prve tri predstavljaju GS1 prefiks Republike Srbije (860). Cifre (50453) predstavljaju broj kompanije a sve zajedno predstavljaju kompanijski prefiks (86050453) po kome će svaki proizvod biti jednoznačno predstvljen u celom svetu kao proizvod kompanije koja je vlasnik navedenog prefiksa.

Preostale cifre zaključno sa dvanaestom pozicijom u masci su predstavljene sa slovom X i označava promenljivi deo barkoda. Program će umesto slova X izračunavati redne brojeve u skladu sa početnim brojem koji će biti uvećavan za jedan (n+1). Početni broj unosite u polje "Početni broj:". Ukoliko unestete u ovo polje nulu, prvi barkod će za masku XXXX biti 0000 dok će prvi sledeći biti 0001 a desetohiljaditi 9999.

I došli smo do slova C. Ovo slovo predstavlja kontrolnu cifru po GTIN-13 ID ključu i program ga sam izračunava po posebnom algoritamu na osnovu prethodnih dvanaest cifara i proverava tačnost ukupnog niza cifara.

Ukupan broj barkodova koje treba formirati unosite u polje "Ukupno BK:". U ovom primeru je 10000 barkodova, dakle od 8605045300003 do 860504539991. Sada kliknite na dugme "Formiraj BK".

Calculus 12
Slika 5. Postavljanje maske za formiranje barkodova

Sačekajte da program formira barkodove. Formirani barkodovi biće izlistani u koloni "Barkod" dok će susedna kolona "Iskorišćen" biti zelene boje sa slovom "N" što znači da barkodovi nisu iskorišćeni.

Calculus 12
Slika 6. Formirani i neiskorišćeni barkodovi

Za dodeljivanje barkodova iz padajuće liste "Grupa artikla:" izaberite grupu artikala kojoj dodeljujete barkodove i kliknite na dugme "Dodeli BK". Svim artiklima bez barkoda biće dodeljeni barkodovi sa oznakom "N" - ne i to počev od prvog barkoda redom dok se svim artiklima grupe ne dodeli barkod.

Calculus 12
Slika 7. Dodeljivanje barkodova po grupama artikala

Po završetku dodeljivanja barkodova kliknite na dugme "Pregled" kako biste izlistali sve artikle kojima je dodeljen barkod. Kolona "Iskorišćen" je sada obojena u crveno i sadrži slovo "D" - da, što označava da je barkod iskorišćen.

Trik

Ukoliko se bar kod dodeli pogrešnom artiklu ili se artikal ne koristi tri godine, možete mu obrisati barkod koji će preći u nedodeljene i biti zeleno obojen.

Calculus 12
Slika 8. Lista artikala sa dodeljenim barkodovima

Veza između artikla i njemu dodeljenog barkoda sa barkodovima koji su formirani i dodeljeni je jednoznačna.

Calculus 12
Slika 9. Jednoznačna veza dodeljenih barkodova

Napomena

Za generisanje barkodova i vrednosti rastera, ukoliko postoji više grupa artikala koje imaju iste ili slične osobine i vrednosti osobina pročitajte Calculus uputstvo za dodelu barkodova: "Generisanje i dodela predefinisanih barkodova".

U prozoru "Artikli" svi artikli kojima je dodeljen barkod biće prikazani u koloni "Bar kod".

Calculus 12
Slika 10. Artikli sa dodeljenim barkodovima u prozoru "Artikli"

Možete postaviti filter po grupi i/ili delu barkoda i izvesti artikle u Excel ili LibreCalc tabelu.

Calculus 12
Slika 11. Izvoz artikala sa barkodom u Excel i Libre Calc

Tabelu sa izvezenim artiklima i njima dodeljenim barkodovima možete upotrebiti za popunjavanje tabele koju ste dobili od GS1 organizacije kako biste registrovali artikle u svetsku bazu artikala.

Calculus 12
Slika 12. Izgled izvezene tabele

Sa Copy/Paste prebacite kolonu "Naziv" u kolonu "НАЗИВ АРТИКЛА", kolonu "Bar kod" u kolonu "GTIN-13 BROJ" i kolonu "J.M." u kolonu "ЈЕДИНИЦА МЕРЕ".

Calculus 12
Slika 13. Izgled popunjene GS1 tabele

Dvodimenzionalni (2D) bar kodovi

GS1 QR kod je samostalna, dvodimenzionalna matrična simbologija sačinjena od kvadratnih modula uređenih u okviru kvadratne strukture uključujući jedinstvenu strukturu za nalaženje lociranu u tri ugla simbola.

Calculus 12
Slika 14. GS1 QR kod (izvor http://www.gs1yu.org/ )

GS1 QR kod:

GS1 QR kod simboli se čitaju 2D skenerima za čitanje slika, video sistemima i mobilnim telefonima.