"Fakturisao" na štampi fakture

Agent prodaje na štampi fakture Vrh

Podešavanje opcija programa za štampu agenta na fakturi

Prilikom štampanja fakture, ime i prezime lica koje je unelo fakturu u Calculus (fakturisalo) program može preuzeti iz polja editora zaglavlja fakture - "Agent:", ( vidi sliku ) (vidi sliku):

Učitaj sliku
Agent

Ukoliko želite da se na štampi fakture preuzimaju samo ime i prezime iz polja "Agent:" potrebno je da u opcijama programa "Trgovina" u listiću "štampa prodajnih dokumenata" u sekciji "Potpisi" polje za potvrdu "Kontrolisao umesto agenta na potpisu fakture" bude odčekirano a polje za potvrdu "Skloni adresu i telefon na potpisu fakture " čekirano, ( vidi sliku ) (vidi sliku):

Učitaj sliku
Agent na štampi fakture

Ukoliko želite da se na štampi fakture preuzimaju ime i prezime iz polja "Agent:", adresa i kontakt telefon potrebno je da u opcijama programa "Trgovina" u listiću "štampa prodajnih dokumenata" u sekciji "Potpisi" polje za potvrdu "Kontrolisao umesto agenta na potpisu fakture" i polje za potvrdu "Skloni adresu i telefon na potpisu fakture " budu odčekirana, ( vidi sliku ) (vidi sliku):

Učitaj sliku
Agent na štampi fakture sa adresom i kontakt telefonom

Definisanje agenata

Da unesete agente prodaje iz glavnog menija programa "Trgovina" birajte stavku "Osnovn podaci -> Agenti prodaje", ( vidi sliku ) (vidi sliku). Posle unosa podataka o agentima možete za svaku fakturu vezati agenta prodaje (komercijalistu). Samo u tom slučaju se ime i prezime agenta prodaje mogu štampati na fakturi.

Učitaj sliku
Definisanje agenata prodaje

Napomena: Za uputstvo kako se unose agenti prodaje kliknite na link: https://uputstvo.calculus-portal.rs/help/srp_sr/ospd/ospd_A1.0.11.html

Agent u "Fakturisao" na štampi fakture

Ukoliko ste pravilno postavili opcije programa i uneli agente u evidenciju agenata prodaje, izborom agenta prilikom fakturisanja biće štampano ime i prezime agenta na fakturi odmah ispod "FAKTURISAO", ispod same linije za svojeručni potpis agenta prodaje, ( vidi sliku ) (vidi sliku):

Učitaj sliku
Štampanje imena i prezimena agenta prodaje na fakturi

U skladu sa postavljenim opcijama programa možete pored imena i prezimena štampati mesto i adresu organizacione jedinice kao i kontakt telefon agenta pordaje. Kontakt telefon agenta prodaje nalazi se u evidenciji zaposlenih. Otvorite prozor "Radnici" i u listić "Poslovno" za agenta unesite kontakt telefon u firmi u polje "Telefon:", ( vidi sliku ) (vidi sliku):

Učitaj sliku
Unos kontakt telefona agenta

Agent sa adresom i telefonom u "Fakturisao" na štampi fakture

I u ovom slučaju, ukoliko ste pravilno postavili opcije programa za štampu adrese i telefona agenta na fakturi i pravilno uneli podatke o agentu u evidenciju agenata prodaje, izborom agenta prilikom fakturisanja biće štampano ime i prezime agenta na fakturi odmah ispod "FAKTURISAO"i to ispod linije za svojeručni potpis agenta prodaje, dok će mesto, adresa i telefon biti štampani ispod imena i prezimena agenta prodaje, ( vidi sliku ) (vidi sliku):

Učitaj sliku
Štampanje imena, prezimena, adrese i kontakt telefona agenta prodaje na fakturi

Kontrolisao na štampi fakture Vrh

Podešavanje opcija programa za štampu likvidatora na fakturi

Prilikom štampanja fakture, ime i prezime lica koje je kontrolisalo fakturu (likvidator) Calculus program može preuzeti iz polja editora zaglavlja fakture - "Kontrolisao:", ( vidi sliku ) (vidi sliku):

Učitaj sliku
Kontrolisao

Ukoliko želite da se na štampi fakture preuzimaju samo ime i prezime iz polja "Kontrolisao:" potrebno je da u opcijama programa "Trgovina" u listiću "štampa prodajnih dokumenata" u sekciji "Potpisi" polja za potvrdu "Kontrolisao umesto agenta na potpisu fakture" i "Skloni adresu i telefon na potpisu fakture " budu čekirana, ( vidi sliku ) (vidi sliku):

Učitaj sliku
Kontrolisao na štampi fakture

Ukoliko želite da se na štampi fakture preuzimaju ime i prezime iz polja "Kontrolisao:", adresa i kontakt telefon potrebno je da u opcijama programa "Trgovina" u listiću "štampa prodajnih dokumenata" u sekciji "Potpisi" polje za potvrdu "Kontrolisao umesto agenta na potpisu fakture" bude čekirano a polje za potvrdu "Skloni adresu i telefon na potpisu fakture" bude odčekirana, ( vidi sliku ) (vidi sliku):

Učitaj sliku
Kontrolisao na fakturi sa adresom i kontakt telefonom

Kontrolisao u "Fakturisao" na štampi fakture

Ukoliko ste pravilno postavili opcije programa i uneli podatke o radniku u evidenciju zaposlenih, izborom zaposlenog prilikom fakturisanja biće štampano ime i prezime tog radnika na fakturi odmah ispod ispisa štampe "FAKTURISAO", i to ispod same linije za svojeručni potpis kontrolora (likvidatora), ( vidi sliku ) (vidi sliku):

Učitaj sliku
Štampanje imena i prezimena likvidatora - kontrolora na fakturi

U skladu sa postavljenim opcijama programa možete pored imena i prezimena štampati mesto i adresu OJ kao i kontakt telefon kontrolora (likvidatora). Kontakt telefon kontrolora nalazi se u evidenciji zaposlenih. Otvorite prozor "Radnici" i u listić "Poslovno" za radnika/kontrolora unesite kontakt telefon u firmi u polje "Telefon:", ( vidi sliku ) (vidi sliku):

Učitaj sliku
Unos kontakt telefona radnika

Kontrolisao sa adresom i telefonom u "Fakturisao" na štampi fakture

I u ovom slučaju, ukoliko ste pravilno postavili opcije programa za štampu adrese i telefona kontolora na fakturi i pravilno uneli podatke o kontroloru u evidenciju radnika, izborom kontrolora prilikom fakturisanja biće štampano ime i prezime radnika na fakturi odmah ispod "FAKTURISAO"i to ispod linije za svojeručni potpis kontrolora, dok će mesto, adresa i telefon biti štampani ispod imena i prezimena kontrolora, ( vidi sliku ) (vidi sliku):

Učitaj sliku
Štampanje imena, prezimena, adrese i kontakt telefona kontrolora na fakturi